برنامه های نشنال جئوگرافیک ایران

امروز - چهارشنبه, 20 ژوئن 2018

 • صبح

   • 08:00
   •  
   • علم حماقت:
    قسمت بیست و یکم
   • 08:30
   •  
   • علم حماقت:
    قسمت بیست و دوم
   • 09:00
   •  
   • لینک:
    از شمشیر تا هواپیاهای جاسوسی
   • 10:00
   •  
   • شکارگران برتر:
    قاتلان حیوانات
   • 11:00
   •  
   • پیشتازان:
    با اراده
 • بعد از ظهر

   • 12:00
   •  
   • بررسی سوانح هوایی:
    انتقال مرگبار
   • 13:00
   •  
   • لینک:
    از شمشیر تا هواپیاهای جاسوسی
   • 14:00
   •  
   • خشکسالی:
    آب های سمی: اپیزود ۳
   • 15:00
   •  
   • ماهی تن شرور:
    بر سر دو راهی
   • 16:00
   •  
   • رقبای ابدی: سگ ها و گربه ها
   • 17:00
   •  
   • جستجوگر:
    قسمت هفدهم
   • 18:00
   •  
   • سال میلیون:
    از مرگ حرف نزن
 • ساعات پر بیننده

   • 19:00
   •  
   • بررسی سوانح هوایی:
    مأموریت مرگبار
   • 20:00
   •  
   • جنگلی در شهر: شورش طبیعت
   • 21:00
   •  
   • ابرکارخانه ها:
    لیرجت
   • 22:00
   •  
   • مریخ:
    افت فشار
 • آخرهای عصر

   • 23:00
   •  
   • پیشتازان:
    یک شجاع قلب: داستان زندگی لیزی ولاسکوئز
   • 00:00
   •  
   • جنگلی در شهر: شورش طبیعت
   • 01:00
   •  
   • ابرکارخانه ها:
    لیرجت
   • 02:00
   •  
   • مریخ:
    افت فشار
   • 03:00
   •  
   • پیشتازان:
    یک شجاع قلب: داستان زندگی لیزی ولاسکوئز
   • 04:00
   •  
   • جنگلی در شهر: شورش طبیعت
   • 05:00
   •  
   • ابرکارخانه ها:
    لیرجت
   • 06:00
   •  
   • مریخ:
    افت فشار
   • 07:00
   •  
   • تولد دوباره ی حیات وحش آفریقا:
    اپیزود ۳