برنامه های نشنال جئوگرافیک ایران

امروز - دوشنبه, 18 دسامبر 2017

 • صبح

   • 08:00
   •  
   • مأموریت نوسازی اتومبیل:
     افسانه ی لندروور
   • 09:00
   •  
   •  نابغه:
    اپیزود۲
   • 10:00
   •  
   • حیات وحش اندونزی:
    جهان گمشده پاپوا
   • 11:00
   •  
   • مأموریت نوسازی اتومبیل:
    چالش ون فولکس واگن
 • بعد از ظهر

   • 12:00
   •  
   •  نابغه:
    اپیزود ۷
   • 13:00
   •  
   • جستجوگر:
    تدی چه می کرد؟
   • 14:00
   •  
   • مأموریت نوسازی اتومبیل:
     افسانه ی لندروور
   • 15:00
   •  
   •  نابغه:
    اپیزود۲
   • 16:00
   •  
   •  نابغه:
    اپیزود ۷
   • 17:00
   •  
   • حیات وحش اندونزی:
    جهان گمشده پاپوا
   • 18:00
   •  
   • مأموریت نوسازی اتومبیل:
    چالش ون فولکس واگن
 • ساعات پر بیننده

   • 19:00
   •  
   •  نابغه:
    اپیزود ۷
   • 20:00
   •  
   • حیوانات وحشی شده:
    در کمین
   • 21:00
   •  
   • مریخ:
    افت فشار
   • 22:00
   •  
   • ابرسازه های نازی:
     قرارگاه یوبوت ها
 • آخرهای عصر

   • 23:00
   •  
   • مهاجرت ها:
    به جا مانده
   • 00:00
   •  
   • حیوانات وحشی شده:
    در کمین
   • 01:00
   •  
   • مریخ:
    افت فشار
   • 02:00
   •  
   • ابرسازه های نازی:
     قرارگاه یوبوت ها
   • 03:00
   •  
   • مهاجرت ها:
    به جا مانده
   • 04:00
   •  
   • حیوانات وحشی شده:
    در کمین
   • 05:00
   •  
   • مریخ:
    افت فشار
   • 06:00
   •  
   • ابرسازه های نازی:
     قرارگاه یوبوت ها
   • 07:00
   •  
   • مهاجرت ها:
    به جا مانده