ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Политика за защита на лични данни и друга информация
В сила от 3 юни 2016г.:


1. ВЪВЕДЕНИЕ
Фокс Нетуъркс Груп България ЕООД („Фокс”, „ние”, „Дружеството“) искаме да Ви запознаем с това как събираме, използваме и разкриваме информация от и за Вас („Потребителя“). Тази Политика за защита на лични данни и друга информация („Политика”) описва практиките на Фокс във връзка с информацията, събирана чрез предоставяни от Фокс услуги като уебсайтове, мобилни сайтове, приложения („apps”) и притурки (“widgets”) (заедно наричани „Услугите на Дружеството”/“Услугите”), включително правата и задълженията на Фокс и Потребителя във връзка с обработването на личните данни на Потребителя. Настоящата Политика се прилага само по отношение на информация, предславляваща лични данни по смисъла на действащото българско законодателство, а именно – всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци. Събирането, съхраняването и обработването по друг начин на данни, чрез които дадено физическо лице не може да бъде пряко или непряко идентифицирано, не представлява обработване на лични данни и е извън обхвата на настоящата Политика.
Настоящата Политика представлява неразделна част от Общите условия на Фокс,достъпни тук: http://www.natgeotv.com/bg/info/terms-and-condicions („Общи условия“). Съгласявайки се със съответните Общи условия по описания в тях ред по време на процедура по регистрация в някой от уебсайтовете www.foxtv.bg, www.24kitchen.bg или www.natgeotv.com/bg или извън такава процедура, Потребителят се съгласява и с настоящата Политика и с обработването на личните му данни по предвидения в нея ред. При Услуги, за които не се изисква регистрация, Потребителят се съгласява с условията на настоящата Политика чрез самото използване на съответните Услуги на Дружеството.
Тук можете да намерите списък с свързаните с Фокс дружества и лица („Свързани дружества”): https://www.21cf.com/businesses.
Както е посочено в Общите условия, Услугите на Дружеството са предназначени за широката публика, те не са предназначени за деца и Фокс не събира целенасочено лични данни от деца под 14 години. В случай, че дете под 14-годишна възраст е предоставило свои лични данни без съгласието на своите родители и/или настойници, последните следва да информират Фокс за това незабавно.
Настоящата Политика се прилага за всички Потребители, включително такива, които използват Услугите на Дружеството без да са регистрирани за (или абонирани за) Услуга на Дружеството, както и такива, които имат регистрация (или са абонирани за) Услуга на Дружеството. Тази Политика се прилага по отношение на събирането и използването на лична информация (лични данни) относно Потребителя от страна на Дружеството (т.е. информация, която директно или индиректно идентифицира конкретно физическо лице, например имена, имейл адрес, пол, пощенски код, рождена дата и др.). Освен това тук най-общо са описани практиките на Дружеството при използването на информация, която не е с личен характер (например анонимна статистическа информация за интересите, демографските данни и използването на услуги).
2. СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
Дружеството и неговите доставчици на услуги, действащи от името и в изпълнение на инструкциите на Дружеството, събират следната информация от и относно Потребителя:
Регистрационна информация е информацията, която Потребителят предоставя, за да се регистрира за Услуга на Дружеството, например [за да създаде профил (акаунт), да публикува коментари, да получава новинарски бюлетин или да участва в състезание или томбола]. Регистрационната информация може да включва, например, потребителски имена, имена, имейл адрес, пол, пощенски код, адрес, телефонен номер и дата на раждане. В регистрационната форма Дружеството ясно обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на всяка категория данни и последиците от отказ за предоставянето им. Регистрационната информация може да включва и всякаква друга информация, която Потребителят предостави доброволно посредством регистрационната форма за която и да е от Услугите на Дружеството без да e била поискана изрично от него.
Публична информация и публикации – състои се от публикации, коментари, изображения, електронни препратки (линкове) и всякакво друго съдържание, което Потребителят публикува в/чрез Услугите на Дружеството, и информацията за Потребителя, която придружава такова съдържание, която може да включва имена, потребителско име, харесвания, статус, профилна информация и снимка. Публичната информация и публикациите винаги са публични, което означава, че са достъпни за всеки и могат да бъдат показвани в резултати от търсене на външни търсачки. Приемайки Общите условия и настоящата Политика Потребителят декларира, че е информиран, приема и се съгласява, че цялата информация (включително лични данни), включена в съдържанието, което публикува в/чрез Услугите на Дружеството, ще бъде публично достъпна. Потребителят може да ограничи достъпа до част от тази информация като не я попълва в съответните полета в своя потребителски профил, когато има такава възможност. Потребителят декларира и гарантира, че съдържанието и информацията, които публикува използвайки Услугите на Дружеството не нарушават правата на трети лица във връзка със защитата на техните лични данни или каквито и да е други техни лични права, включително и че предварително е получил тяхното съгласие за такова публикуване (доколкото такова е необходимо съгласно приложимото законодателство). Потребителят сам извършва преценка за това каква информация и данни за себе си иска да направи публично достъпни посредством Услугите, като в случай че не желае определена информация за него да бъде публично достъпна, то следва да не я публикува.
Информация от социалните мрежи и други услуги.
Ако Потребителят осъществи достъп до или влезе (логне се) в профила си за Услуга на Дружеството чрез услуга тип „социална мрежа“ (Facebook, Twitter) или свърже Услуга на Дружеството с услуга на социална мрежа или други услуги, предоставяни от трети лица, като платформи за сваляне на приложения (Google Play, Apple app-store), информацията, която Дружеството събира и обработва относно Потребителя може да включва и потребителски идентификатор и/или потребителско име на Потребителя, свързани с тази услуга, всякаква информация или съдържание, за които Потребителят е дал съгласието си да бъдат споделени от нея с трети лица като Дружеството, като например имената и профилната снимка на Потребителя, потребителски имена в съответната социална мрежа или друга услуга, електронен пощенски адрес на Потребителя, списъци с приятели и други свързани с Потребителя потребители на съоветните социални мрежи (например followers, followed), както и всякаква друга информация, включително постове, статуси, снимки и други съдържание, която Потребителят или други лица – потребители на съответните социални мрежи, са направили публично достъпна във връзка с тази социална мрежа или услуга. Когато Потребителят достъпва Услугите на Дружеството посредством услуга на социална мрежа или друга услуга, предоставяна от трето лице, или когато свързва Услуга на Дружеството с такива услуги, той разрешава на Дружеството да събира, съхранява, използва и обработва по друг начин такава информация и съдържание съгласно тази Политика. Събирането, съхраняването, защитата и обработването на същата информация от страна на доставчика на услугите на социалната мрежа или съответните други услуги се уреждат от условията за ползване на услугите на съответния доставчик. Услугите, предоставяни чрез социалните мрежи, не са Услуги, предоставяни от Дружеството и ползването им от Потребителите се извършва при спазване от страна на Потребителите на приложимите към съответната социална мрежа условия и правила за ползване и политики за конфиденциалност и обработване на лични данни.
Информация за дейността
Когато Потребителят осъществява достъп до или взаимодейства с Услугите на Дружеството, Фокси лица, които предоставят услуги на Фокс, могат да събират информация относно тези посещения. Например, за да бъде разрешено свързването на Потребителя с Услугите на Дружеството, сървърите на Дружеството могат да получават и записват информация за компютъра, устройството и браузъра на Потребителя, включително евентуално и за IP адреса на Потребителя, вида на браузъра и друга информация относно използвания от него софтуер или хардуер. Ако Потребителят осъществява достъп до Услугите на Дружеството от мобилно или друг вид устройство, Фокс може да събира данни за уникалния идентификатор, определен за това устройство, данни за местоположението (включително точното местоположение) или друга оперативна информация за това устройство. В допълнение Фокс съхранява и лог-файлове (дата, час и източник – IP адреси) в случаите, когато това се изисква от действащото законодателство, както и лог-файлове и всяка друга информация необходима за възпроизвеждане на извършени при ползване на Услугите на Дружеството електронни изявления от страна на Потребителя (напр. приемане на Общите условия, на политики на Дружеството и др. под.) и идентифицирането на Потребителя в случай на възникване на правен спор.
Кукитата („Бисквитките”) и други технологии за проследяване (например кукита в браузъра, пиксели, уеб-маяци, технологията AdobeFlash, включително кукита) се състоят от малки парчета данни, често включващи де-идентифициран или анонимен уникален идентификатор. Уебсайтовете, приложенията и другите Услуги на Дружеството могат да изпращат такива данни към браузъра или устройството на Потребителя при първото използване на дадена Услуга от него, след което да съхраняват данните на компютъра/крайното устройство на Потребителя, така че да могат да ползват достъп до информация при следващите ползвания на тази Услуга. Тези технологии могат също така да се ползват за събиране и съхраняване на информация относно ползването на Услугите на Дружеството от Потребителя, например – страниците, които е посетил, видео и друго съдържание, което е разглеждал, заявки за търсене, които е направил, приложения, които е свалил (download) и инсталирал на устройството си, брой случаи, в които е посетил определен адрес или съдържание, реклами, които е видял. Тази информация може да бъде използвана за деперсонализирано проучване и проследяване на потребителското поведение, навици и интереси, за анализиране на ефективността на осъществяваната реклама, за статистически цели, както и за предоставяне и подобряване на предлаганите Услуги на Дружеството. Фокс може да обработва и съхранява тази информация и в персонализиран вид заедно с друга отнасяща се до Потребителя информация, предоставена от самия него при регистрацията или при ползването на Услугите на Дружеството.
Трети лица, които поддържат Услугите на Дружеството, като предоставят реклами или предоставят услуги, като предоставяне на възможност на Потребителя да споделя съдържание, или проследяване на общата статистика за ползването на Услугите на Дружеството, или други услуги и инструменти, предоставяни от трети лица и използвани от Дружеството за развиване, разпространие и ползване на неговите Услуги от Потребителите, също могат да използват тези или подобни на тях технологии с цел събиране на подобна информация, когато Потребителят използва Услугите на Дружеството или услуги на трети лица. Дружеството не контролира технологиите на трети лица и при тяхното ползване се прилагат политиките за защита на лични данни и друга информация на съответните трети лица, използващи такива технологии. За повече информация относно рекламните мрежи и други подобни трети лица, използващи тези технологии, можете да посетите www.aboutads.info/consumers, а за отказ от такива рекламни практики на рекламни мрежи и услуги, можете да посетите: www.aboutads.info/choices.
Страндартната настройка на повечето браузъри позволява запазването на кукита, но Потребителят може да промени настройките си така, че да бъде уведомяван за създадени или актуализирани кукита или напълно да блокира кукитата. За повече информация моля, обърнете се към раздел „Помощ” на Вашия браузър. Потребителят може да управлява използването на Flash технологиите с помощта на инструментите за управление на Flash на сайта на Adobe; моля посетете: http://www.adobe.com/products/flashplayer/security/privacy_policy/faq.html. С настоящото Потребителят декларира и се съгласява, че с блокирането на някои или на всички кукита Потребителят няма да има достъп до определени функции, съдържание или персонализация, предоставяни чрез Услугите на Дружеството.
Всички правила и информация относно използването на кукита от Фокс във връзка с предоставянето на Услугите на Дружеството са описани в Политиката относно използваните кукита на Дружеството, която представлява неразделна част от Общите условия и тази Политика.
Информация от други източници. Фокс може да допълни събираната от него информация с информация от други източници, като обществено достъпна информация от социални мрежи, източници от търговската мрежа и информация от Свързани дружества или бизнес партньори на Фокс.
Do Not Track сигнали. Към настоящия момент уебсайтовете на Дружеството не отговарят на сигнали от браузъри за неизвличане на информация от браузъра („Do Not Track“/“DNT“ сигнали), тъй като все още не са налице развити стандарти относно начина на интерпретиране на такива сигнали.
3. ИЗПОЛЗВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ
Фокс събира и използва описаната по-горе информация за целите, описани в настоящата Политика, както и за всяка друга цел, изрично посочена в Общите условия и в Политиката относно използваните кукита.
Фокс използва информацията, която събира от и относно Потребителя, за да му предоставя Услугите на Дружеството, включително: да оценява и подобрява тези Услуги и функционалности; да развива и предлага нови продукти и/или услуги; за целите на директния маркетинг; да осигури на Потребителя достъп до и контрол на потребителския му профил; да повишава нивото на изживяване и удовлетвореност на Потребителя при използване както на онлайн, така и на офлайн Услугите на Дружеството, като прави прави изводи и предположения за потенциалните сфери на интерес на Потребителя с цел да му предоставя съдържание, което той може да намери за подходящо и интересно за него, включително рекламни и маркетингови съобщения; да дава възможност на Потребителя да коментира съдържание и да участва в онлайн игри, състезания, промоции или наградни програми; да провежда запитвания, анкети и проучвания и за статистически цели; да предлага на Потребителя клиентско обслужване и да отговаря на запитвания, както и да изпълнява своите законови задължения. Когато информацията, събрана от и за Потребителя, не позволява прякото или косвено идентифициране на Потребителя като конкретно физическо лице, Фокс може да използва тази информация или да я споделя с трети лица за всякакви цели.
Потребителят се съгласява, че Фокс може да използва информацията, събирана от и за него, и за следните допълнителни цели:
За предоставяне възможност на доставчици на услуги да съдействат на Фокс при предоставянето и управлението на Услугите на Дружеството. Информацията, която Дружеството събира от и за Потребителя, може да бъде предоставена на определени трети лица – доставчици на услуги, например – контрагенти, доставчици на аналитични и други измервателни услуги, посредници или спонсори, които помагат на Фокс да анализира и разбира начина, по който Потребителите използват Услугите на Дружеството и да управлява и/или предоставя Услугите. Личните данни на Потребителя ще бъдат разкривани на такива доставчици на услуги и съответно обработвани само до степен и в обем, който е необходим за извършването на конкретно възложената им работа. В съответствие с това тези трети лица ще действат като обработващи личните данни от името на Дружеството и ще бъдат задължени да обработват личните данни на Потребителя само и единствено при стриктно спазване инструкциите на Дружеството.
За предоставяне на функционалност за споделяне със социални мрежи. Ако Потребителят влезе в (логне се в) или свърже акаунт в социална мрежа (Facebook, Twitter) с Услугите на Дружеството, Фокс може да сподели потребителското име, снимка и харесвания на Потребителя, както и неговата дейност и коментари с други потребители на Услугите на Дружеството и с приятели на Потребителя в социалната мрежа, която Потребителят ползва. Фокс може да сподели тази информация и с доставчика на социалната мрежа. С приемането на Общите условия и на тази Политика Потребителят дава съгласието си след/при влизането му в (логването му в) или свързването на акаунт в социална мрежа с Услугите на Дружеството Фокс да може да споделя информацията, която събира от и относно Потребителя, с доставчика на социалната мрежа, други потребители и приятели на Потребителя, като Потребителят разбира и се съгласява, че за използването на споделената информация от страна на/в социалната мрежа се прилага политиката за защита на лични данни и друга информация на съответната социална мрежа. Ако Потребителят не желае личната му информация да бъде споделяна по този начин, той следва да не свързва акаунта си в социалната мрежа с този за Услугите на Дружеството и да не участва в споделяне на Услугите на Дружеството в социалните мрежи.
За предоставяне на услуги и функции под съвместна марка(co-brandedservicesandfeatures). Фокс може да предоставя услуги или функционалности под съвместна марка, например – състезания, томболи или други промоции, съвместно с трето лице („Услуги под съвместна марка”). Тези Услуги под съвместна марка може да се хостват от Услугите или от услуга на третото лице. Във връзка с това Фокс може да споделя предоставената от Потребителя информация във връзка с Услугите под съвместна марка с третото лице. За използването на информацията на Потребителя от третото лице ще се прилага политиката за защита на лични данни и друга информация на това трето лице.
За представяне на подходящи реклами. Дружеството и неговите доставчици на услуги могат да използват информацията, която Фокс събира от и относно Потребителя, с цел да му представят подходящи реклами, когато ползва Услугите или друга услуга. Както бе отбелязано по-горе, рекламни мрежи на трети лица и рекламодатели могат да използват кукита и други подобни технологии за събиране и проследяване на информация, като демографска информация, възможни интереси, обобщена информация и дейност, което им помага за представянето на реклами, които да са по-подходящи за интересите на Потребителя. За повече информация относно рекламните мрежи и други подобни трети лица, използващи тези технологии, моля, посетете www.aboutads.info, а за отказ от такива практики на рекламни мрежи и услуги, моля, посетете: www.aboutads.info/choices.
За осъществяване на връзка с Потребителя. С приемането на Общите условия и на тази Политика Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Дружеството може периодично да изпраща рекламни (промоционални) материали или съобщения. Ако Потребителят желае да се откаже от получаването на промоционални материали, той може да възрази по всяко време срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като се свърже с Фокс на адресите на електронна пощенска кутия, посочени в Раздел 5 по-долу, като промени настройките на потребителския си профил или като изпълни инструкциите за отказ в края на всяко такова съобщение, изпратено по електронна поща. Ако Потребителят е инсталирал мобилно приложение и иска да спре да получава уведомления, той може да промени настройките на мобилното си устройство и/или на приложението. Има определени уведомителни съобщения относно Услугите, получаването на които Потребителят не може да откаже, като уведомления за промени в Услугите, Общите условия, тази Политика и Политиката за кукитата и други подобни съобщения.
За споделяне със Свързани дружества на Фокс. Дружеството може да споделя информация относно Потребителя със Свързаните дружества за целите, описани в настоящата Политика, Общите условия и Политиката за кукитата. В началото на настоящата Политика можете да намерите линк към уебсайта, в който са посочени Свързаните дружества. Потребителите, които ползват услугите на Свързаните дружества трябва да се запознаят с техните политики за защита на лични данни и друга информация, които се отнасят до услугите, предоставяни от Свързаните дружества и може в някои аспекти да се различават от тази Политика.
За споделяне с бизнес партньори. С приемането на Общите условия и тази Политика Потребителят се съгласява, че Дружеството може да споделя неговата информация с бизнес партньори, с което да им даде възможност да му изпращат съобщения за целите на маркетинга (директен маркетинг) съобразени с неговите предпочитания. Потребителят има право да бъде уведомен преди личните му данни да бъдат разкрити за първи път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг и да му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване и използване. С приемането на Общите условия и на тази Политика Потребителят декларира, че е информиран и изразява своето изрично съгласие личните му данни да бъдат предоставяни на други администратори на лични данни, като бизнес партньори на Фокс и/или Свързани дружества на Фокс на територията на Република България и в държави във и извън Европейския съюз при спазване разпоредбите на Закона за защита на личните данни, за целите на директния маркетинг и рекламата или за други дейности, описани в тази Политика или в Общите условия включително за целите на подобряване на техни собствени продукти и услуги. Потребителят има право по всяко време да оттегли своето съгласие за последващо предоставяне на личните му данни на трети лица за целите на директния маркетинг, като се свърже с Фокс на съответните адреси на електронна пощенска кутия, посочени в Раздел 5 по-долу.
Платформи за сваляне на приложения (app-stores)
Определени Услуги на Фокс се предоставят на Потребителите чрез посредничеството на създадени и администрирани от трети лица софтуерни платформи за извличане и съхраняване (сваляне, download) на приложения за мобилни телефони и други крайни устройства, като например Google Play и Apple app-store. Във връзка с ползването на такива платформи Потребителите влизат в самостоятелни отношения с лицата, които ги създават и поддържат, като Фокс не участва в и не носи отговорност за обработването на данни, които Потребителите могат да предоставят на съотвените платформи или за начина, по който работят последните. Отношенията между тези платформи и ползващите ги Потребители се уреждат от съответните условията за ползване и политики за обработване на лични данни на съответните платформи.
По отношение на платформата Apple app-store, Потребителите следва да имат предвид и се съгласяват, че при сваляне на приложение на Фокс чрез нея, Apple може да следи и събира информация (включително, но не само, техическа и диагностична информация) относно използването на услугата iCloud посредством инструментите iCloud Storage APIs, CloudKit APIs, или CloudKit dashboard, за целите на подобряване на услугата iCloud и други продукти и услуги на Apple. Apple няма да осъществява достъп или да разкрива информация на Потребителите, съхранявана в частно хранилище (private container) посредством услугата CloudKit, данни относно свалени приложения, съхранени в публично хранилище (public container), нито създадени от Потребителите документи, файлове или данни, съхранени при използване на услугите iCloud Storage APIs и iCloud service, освен ако Apple добросъвестно вярва, че такъв достъп, използване, съхраняване или разкриване се налага разумно за целите на съобразяване със законови и други правни процедури или искания, както и в случай на такова искане от страна на Потребителя по отношение на данни, съхранени чрез услугата iCloud Storage APIs в акаунта на същия Потребител или чрез услугата CloudKit APIs в частното хранилище (private container) на този Потребител. Допълнителна информация относно достъпът до и обработването на информация от страна на Apple Потребителите могат да на намерят на следния адрес: http://www.apple.com/legal/privacy.
За защита на правата на Дружеството и на други лица. В определени случаи Дружеството може да използва, разкрие или предостави достъп до информация относно Потребителя и неговото използване на Услугите така, че тя да може да бъде достъпена, съхранена, използвана или разкрита, включително в ситуации, в които Дружеството добросъвестно вярва, че това е необходимо с оглед: (i) защита, упражняване или запазване на законовите права, неприкосновеността на личния живот, сигурността или собствеността на Дружеството, на Свързани дружества или на техни служители, посредници и контрагенти (включително за изпълнение на сключени от Фокс договори и на Общите условия); (ii) защита на сигурността, неприкосновеността на личния живот и сигурността на потребителите на Услугите или на други членовете на обществото; (iii) защита срещу измама или за целите на управлението на риска; (iv) съобразяване със закона или законовите процедури; или (v) изпълнение на искания от компетентни обществени и държавни органи, отправени в съответствие със съответните правни процедури и правила.
Да осъществява сливане или продажба на активи. Ако Дружеството продаде целия или част от своя бизнес или извърши продажба или прехвърляне на своите активи или по друг начин участва в сливане или прехвърляне на целия или на съществена част от своя бизнес (включително в случай на несъстоятелност или подобни процедури), Дружеството може да прехвърли информацията относно Потребителя на страната или на страните, участващи в сделката, като част от тази сделка.
4. СИГУРНОСТ
Дружеството полага дължимата грижа и предприема съответните изисквани от закона административни, технически и физически мерки, както и такива, свързани с персонала, за да опази информацията, с която разполага, включително личните данни на Потребителя, от загуба, кражба и неразрешено ползване, разкриване, модифициране и срещу всякакви други незаконни форми на обработване. Дружеството отговаря за защита на личните данни на Потребителя, станали му известни по повод на предоставяне на Услугите, предмет на Общите условия и на тази Политика, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица, както и в случаите, при които Потребителят сам е направил тази информация достъпна за трети лица. Никой не може да гарантира напълно сигурността на информацията относно Потребителя.
5. ДОСТЪП И КОНТРОЛ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Потребителят потвърждава, че е запознат с правата, предоставени му по Закона за защита на личните данни, и по-конкретно, че е уведомен от Дружеството за правата му да осъществява достъп до, да ревизира, поправя и актуализира своите лични данни, както и правото му тези лични данни да бъдат заличени, коригирани или блокирани, в случай че обработването им не отговаря на изискванията на приложимото законодателство. Потребителят има право да изиска от Дружеството да уведоми третите лица, на които са разкрити негови лични данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране на тези данни, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия за Дружеството. Ако Потребителят желае да упражни което и да е от тези права, той може да се свърже с Дружеството. В искането си Потребителят следва да включи свой валиден имейл адрес, име, адрес и телефонен номер и да посочи ясно относно каква информация иска да ползва достъп или иска да извърши промени, актуализация или да спре обработването, както и формата, в която да му бъде предоставена информацията, в случай че изисква такава. Дружеството изпълнява искането на Потребителя в съответствие с изискванията на приложимото законодателство във възможно най-кратки срокове.
Фокс предоставя на Потребителя различни възможности във връзка с ползването и разкриването на неговата лична информация за целите на директния маркетинг. Потребителят може да откаже една или повече от една от следните дейности:
Получаване на електронни съобщения, изпратени от Фокс:
Ако Потребителят вече не желае да получава от Фокс маркетингoви съобщения по електронна поща за в бъдеще, Потребителят може да откаже да получава тези маркетингoви съобщения по електронна поща като изпрати съобщение по електронна поща на: pr.bg@fox.com
Получаване на уведомления посредством мобилни и други приложения (“push notifications”):
Ако Потребителят вече не желае да получава от Фокс уведомления, включително напомняния за предстоящи събития, реклами и други съобщения, чрез инсталирани от него мобилни или други приложения (“apps”) на Фокс, той може да откаже да получава такива като използва настройките на съответното приложение и/или своето крайно устройство.
Споделяне на лична информация относно Потребителя със Свързани дружества за техни маркетингови цели:
Ако Потребителят предпочита Фокс да не споделя негова лична информация за в бъдеще със Свързани дружества за техни цели на директния маркетинг, Потребителят може да откаже това споделяне като изпрати съобщение по електронна поща на: pr.bg@fox.com

Споделяне на лична информация на Потребителя с бизнес партньори на Фокс за техни маркетингови цели:
Ако Потребителят предпочита Фокс да не споделя негова лична информация за в бъдеще със свои бизнес партньори или с други трети лица за техни цели на директния маркетинг, Потребителят може да откаже това споделяне като изпрати съобщение по електронна поща на: pr.bg@fox.com
6. ДРУГА ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
Актуализиране
Дружеството може да изменя тази Политика едностранно. Моля, погледнете Дата на влизане в сила в началото на тази Политика, за да видите кога тази Политика е била ревизирана за последен път. Всяко допълване или промяна на тази Политика ще бъде публикувано в уебсайтовете www.foxtv.bg, www.24kitchen.bg и www.natgeotv.com/bg и ще бъде направено достъпно посредством приложенията (“apps”) на Фокс.
Измененията на тази Политика влизат в сила за Потребителя след изтичането на един месец след публикуването им съгласно горния параграф, освен ако Потребителят заяви, че не е съгласен с тези промени като в посочения по-горе срок изпрати на Фокс уведомление на следния адрес на електронна пощенска кутия: PR. bg@fox.com . В тези случаи Потребителят посочва дали се отказва от договора, или ще да продължи да го изпълнява при действащите преди изменението условия на тази Политика. В случай че Потребителят се откаже от договора, договорът между него и Фокс за предоставяне на съответните Услуги ще се счита за прекратен незабавно с получаването на уведомлението за това на съответния електронен пощенски адрес. Нерегистрираните Потребители и Потребителите, които не използват приложения (“apps”) на Фокс, следва да изразят своето неодобрение на измененията в Политиката като преустановят ползването на Услугите, които са достъпни без регистрация.
Местоположение на данните. Услугите са хоствани и управлявани от територията на Франция. Ако Потребителят е с местонахождение извън Съединените американски щати, Потребителят с настоящото заявява, че разбира и се съгласява с обработването на неговата лична информация в Съединените американски щати. Законите за защита на личните данни и всякакви други приложими закони на Съединените американски щати може да се различават от тези в юрисдикцията на Потребителя. Това включва използването на кукита и други проследяващи технологии, описани по-горе. Затова моля, прочетете внимателно тази Политика.
Свързани услуги. Услугите може да са свързани и със сайтове и други услуги, управлявани от несвързани дружества и може да включват реклами или да предлагат съдържание, функционалности, игри, новинарски бюлетини, съобщения и напомняния за събития, видео-материали, включително рекламни такива, състезания или лотарии или приложения, разработени и поддържани