Условия за ползване

Общи условия за ползване на услуги, достъпни през уебсайта www.natgeotv.com/bgи чрез приложенията „FOX Play“ и “Nat Geo Play” на Фокс Нетуъркс Груп България

Този документ съдържа Общите условия за ползване на услугите, предоставяни от Фокс Нетуъркс Груп България посредством уебсайта www.natgeotv.com/bg (наричан по-долу „Уебсайта“) и посредством приложенията („apps”) „Nat Geo Play“ и „FOX Play“(заедно наричани „Услугите на Дружеството”/„Услугите“) и урежда отношенията между Фокс Нетуъркс Груп България и потребителите на Услугите.

Дефиниции: В настоящите Общи условия използваните термини и изрази имат следното значение:

Потребител – лице, навършило 16 – годишна възраст, което ползва Услуги, предоставяни от Фокс Нетуъркс Груп България.

Доставчик/Дружеството – „Фокс Нетуъркс Груп България“ ЕООД, ЕИК 131431836, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1748, район „Младост“, Мегапарк Бизнес Център, бул. „Цариградско шосе“ № 115 Г, ет. 16, тел.: 02/4372280, факс: 02/437224, e-mail: pr.bg@fox.com.

Услуги – всякакви услуги на информационното общество, предоставяни посредством Уебсайта и/или Приложенията „Nat Geo Play“ и „FOX Play“, включително търсене на, достъп до и възможност за извличане и съхраняване (download) на информация на различни крайни устройства на Потребителя, възможност за публикуване на съдържание от Потребителя, възможност за споделяне, свързване и комуникиране с други Потребители, свързване и обмен на информация с други услуги и социални мрежи (Facebook, Twitter), включително възможност за публикуване на съдържание в тях, получаване на новини, информационни бюлетини и други съобщения, напомняния за предстоящи събития, възможност за достъп до и възпроизвеждане на аудио и видео съдържание, включително възможност за гледане на видео съдържание от телевизионни канали, гледане на такова съдържание в по-късен момент (“catch up” и “archive”) и други безплатни услуги, които биха могли да бъдат предоставяни от Доставчика посредством Уебсайта и/или Приложенията „Nat Geo Play“ и„FOX Play“.

Приложенията „Nat Geo Play“ и „FOX Play“/Приложенията – програмен софтуер, който Потребителят може да достъпи и извлече (download) от интернет чрез Уебсайта или чрез платформи за сваляне на приложения (аpp-stores) на трети лица (Google Play, Apple app-store), и да го инсталира на свое крайно устройство – мобилен телефон, таблет и други устройства (смарт телевизори и др.), и чрез който се предоставят и използват Услуги.

Настоящите Общи условия са достъпни на Уебсайта на адрес http://www.natgeotv.com/bg/info/terms-and-condicions, както и чрез Приложенията, по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане. Неразделна част от тези Общи условия са Политиката за защита на лични данни и друга информация и Политиката относно използваните кукита (“бисквитки”), достъпни по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане. съответно на следните адреси: http://www.natgeotv.com/bg/info/privacy-policy и http://www.natgeotv.com/bg/info/cookies-policy. Право да използват услугите, достъпни посредством уебсайта, имат  единствено лица, навършили 16-годишна възраст.

Доставчикът си запазва правото да извършва промени в Общите условия по всяко време, като ги довежда до знанието на Потребителите чрез публикуването им на Уебсайта .

Предмет и съгласие с Общите условия

Доставчикът предоставя на Потребителите достъп до Услугите.

За използването на част от Услугите, може да се изисква регистрация и/или идентифициране на Потребителя, включително идентификация посредством свързване с услуги (платформи за сваляне на приложения (аpp-stores)) и социални мрежи, предоставяни от трети лица (Facebook, Twitter), като в тези случаи това, както и необходимите стъпки и въвеждане на информация за такава регистрация или идентификация, ще бъдат упоменати в информационната среда (Уебсайта или Приложенията), чрез която се предоставя съответната Услуга. В случай че не се изисква регистрация на Потребителя при Доставчика, идентифицирането на Потребителя става чрез неговото вписване (логване) в собствения му профил (акаунт) в съответната платформа (Google Play, Apple app-store). В тези случаи идентифицирането на Потребителя се администрира от трети лица – оператори на съответните платформи за сваляне на приложения, и за отношенията между Потребителя и тези лица се прилагат условията за ползване на съответните платформи.

За ползването на Услуги посредством Приложенията  „FOX Play“ и “Nat Geo Play” е необходимо Потребителят да бъде абонат на телевизионен(и) канал(и) на Доставчика или Свързани дружества на доставчика. Идентификацията на Потребителя като такъв абонат се опосредява от трето лице (Akamai), действащо от името на Доставчика и използващо софтуерно интегриране на Приложенията „FOX Play“ и “Nat Geo Play” със системите на съответния доставчик на телевизионна услуга на Потребителя. В рамките на идентификационния процес Доставчикът не предоставя лични данни на Потребителя нито на третото лице – посредник (Akamai), нито на доставчика на телевизионна услуга.

В процеса на регистрация или идентификация, чрез отбелязване в съответно обозначено поле и/или натискане на съответно обозначен виртуален бутон, Потребителят извършва изрично електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис („ЗЕДЕП“), с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървър на Доставчика чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на ЗЕДЕП. Доставчикът може да съхранява в лог-файлове на свой сървър IP адреса на лицето, извършило изявлението, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на това лице и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на тези Общи условия в случай на възникване на правен спор. С приемането на тези Общи условия по описания начин, Потребителят се съгласява да получава електронни изявления от Доставчика.

Страните се съгласяват, че въвеждането на потребителско име и парола за достъп в профила на Потребителя в Уебсайта, съответно в Приложенията, съставлява уникално идентифициране на Потребителя като автор при изпращането на електронни изявления чрез Уебсайта, съответно Приложенията, и получаваната от Доставчика логически свързана с тези електронни изявления електронна информация е електронен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 1 от ЗЕДЕП, на който страните признават стойността на саморъчен подпис в техните отношения.

Страните се съгласяват, че изпращаните от Доставчика към Потребителя съобщения чрез електронна поща от следния електронни пощенски адрес:pr.bg@fox.com, съставляват електронни изявления и че придружаващата ги информация, която е електронна и е логически свързана с тях и сочи, че същите изхождат от посочения електронен пощенски адрес, съставлява идентифициране на Доставчика като автор и титуляр на тези електронни изявления и е електронен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 1 от ЗЕДЕП, на който страните признават стойността на саморъчен подпис в техните отношения.

Част от Услугите се предоставят без да е необходима предварителна регистрация или идентификация. Потребителите могат да ползват такива Услуги при условията и при спазване на изискванията на настоящите Общи условия. Потребител, който не е регистриран и използва такива Услуги, изразява съгласието си с настоящите Общи условия със самото започване на ползването на Услугите.

Права и задължения на потребителя

Потребителят има право да ползва Услугите, достъпни посредством Уебсайта и Приложенията, които е инсталирал на свое крайно устройство.

Потребителят се задължава при извършване на регистрация за ползване на Услуги да предоставя единствено информация за себе си, която е пълна, точна, актуална и вярна, да не се представя за друго лице и да не създава за себе си повече от един потребителски профил. Потребителят се задължава да поддържа актуална предоставената информация за себе си. При регистрацията си Потребителят посочва свои потребителско име и парола, чрез които може да осъществява достъп до своя потребителски профил. Потребителят е длъжен да пази от разкриване и да не предоставя паролата за ползване от други Потребители или трети лица и да уведомява Дружеството в случай на разкриване на паролата. Потребителят носи пълна отговорност за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата.

Потребителят може да осъществява достъп до съдържание, публикувано на Уебсайта или достъпно чрез Приложенията единствено за лично ползване и се задължава да не използва, копира и разпространява такова съдържание за каквито и да било търговски цели. Достъп до аудио и видео съдържание може да бъде осъществяван единствено чрез стрийминг (streaming) – предаване на постоянен поток от аудио и видео сигнали чрез Интернет до крайно устройство на Потребителя, даващо възможност на Потребителя единствено да гледа и слуша аудио- и видео- записи без постоянно копие и което не дава възможност за сваляне и записване (download) и/или разпространение на това съдържание. Потребителят се задължава да не осъществява достъп до съдържание на Уебсайта или в Приложенията чрез каквато и да е друга технология или средства различни от технологиите и средствата, предоставени от Уебсайта или Приложенията и реализирани чрез тяхната нормална функционалност.

Потребителят се задължава да не използва, адаптира, изменя, разпространява обекти на интелектуална собственост, достъпни посредством Уебсайта или Приложенията, освен ако използването е за лични и нетърговски цели.

Потребителят се задължава да използва Услугите по начин, който не накърнява правата и законните интереси на трети лица.

Потребителят се задължава да не използва Услугите по начин, който ограничава или препятства използването на Услугите от трети лица.

Потребителят се задължава при ползване на Услугите да не извършва действия или бездействия, нарушаващи интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани с интернет или асоциирани мрежи, включително изпращане на нежелана поща (spam, junk mail), препълване на каналите (flood), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (hack), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (crack), изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право, да уведомява незабавно Доставчика за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните Услугите, да не се представя за друго лице или за представител лице, което не е оправомощен да представлява, да не използва методи, водещи до принудително зареждане на нежелано от Интернет-потребителите съдържание („pop-up“-ове, “blind links” и други подобни).

Потребителят има право да публикува съдържание на Уебсайта, както и чрез Приложенията – в свързаните с него услуги на трети лица (социални мрежи като Facebook, Twitter, или други), при спазване на изискванията на тези Общи условия, съответно на приложимите условия и правила за ползване на услугите на трети лица. С приемането на тези Общи условия Потребителят заявява, че е съгласен с публикуването на съдържание в тях чрез Приложенията. Ползването от Потребителите на тези услуги се извършва при спазване от страна на Потребителите на приложимите към съответната услуга условия и правила за ползване и политики за конфиденциалност и обработване на лични данни. Ползването на такива услуги не се регулира от и подчинява на настоящите Общи условия и е извън контрола на Доставчика.

Ограничение на отговорността

Доколкото Уебсайтът и Приложенията са с развлекателен характер и са предназначени за забавление, Доставчикът не носи отговорност за верността, пълнотата и актуалността на информацията, достъпна посредством Услугите, както и за удовлетвореността на потребителите от качеството на Услугите и пригодността на информацията за определени цели.

Доставчикът полага грижи за предоставяне на възможност на Потребителя за нормално ползване на Услугите, но няма задължението и не гарантира, че предоставяните Услуги ще удовлетворят изискванията на Потребителя, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни. Доставчикът не носи отговорност за проблеми с качеството за временната недостъпност или непредоставяне на Услугите и в случаите когато това се дължи на извършвани технически и организационни тестове и профилактики, както и на обстоятелства извън контрола и волята на Доставчика, включително, но не само, проблеми и недостатъци в оборудването на Потребителя, проблеми свързани с деинсталиране на Приложенията или преинсталации на операционната система на крайното устройство на Потребителя, проблеми с неговата връзка с интернет, проблеми в мрежи и системи на трети лица (включително платформи за сваляне на Приложения – app-stores) и други подобни. С приемане на настоящите Общи условия, Потребителят декларира, че използването на предоставяните Услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност. Страните се съгласяват, че Доставчикът не отговоря за евентуално причинени на Потребителя във връзка с ползването или невъзможността за ползване на предоставяните Услуги вреди, както и за вреди, причинени на Потребителя вследствие спиране или прекратяване на предоставянето и поддържането или промяна в характеристиките на предоставяните Услуги, освен ако са причинени от Доставчика умишлено или при проявена груба небрежност.

Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени на Потребителя вследствие на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите на Доставчика или други лица (оператори на платформи за сваляне на приложения, доставчици на телевизионна услуга и др.), имащи отношение към предоставянето на Услугите, включително чрез инсталиране на вируси, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви, получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага и други подобни.

Доставчикът не носи отговорност за информация, съдържаща се в уебсайтове и други информационни ресурси, достъпни за Потребителите посредством електронни препратки, рекламни материали и обяви в Уебсайта или Приложенията, както и за качеството на продукти или съдържанието на информация и услуги, достъпни чрез тях, както и изобщо за достъпността на уебсайтовете и услугите на трети лица или материали, за които Потребителите са получили достъп посредством Уебсайта или Приложенията. Доколкото действията на тези трети лица не са под контрола на Доставчика, то същият не носи отговорност за противоправния характер на дейността на третите лица или за възникването, гарантирането, изпълнението, изменението и прекратяването на поети задължения и ангажименти във връзка с предлаганите от третите лица стоки и услуги, както и не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения.

Интелектуална собственост

При използването на Услугите Потребителят има достъп до обекти на интелектуалната собственост, които принадлежат на Доставчика, на други Потребители или на трети лица, отстъпили съответно право на ползване на Доставчика. Потребителят има достъп до съдържанието с оглед ползването му за лични нужди в съответствие с настоящите Общи условия и няма право да използва, записва, съхранява, възпроизвежда, променя, адаптира, разпространява публично съдържанието, което му е станало достъпно при ползването на Услугите, с изключение на съдържанието, което е предоставено от него или за което е получил изричното съгласие на съответните правоносители.

Всички права на интелектуална собственост върху всички ресурси и материали, публикувани на Уебсайта или представляващи част от Приложенията, са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения и принадлежат на Доставчика или на трети лица, отстъпили съответно право на ползване на Доставчика, а използването на съответните ресурси и материали в нарушение на действащото законодателство е свързано с гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност.

Публикуване на съдържание

Потребителят се задължава при използване на Услугите, включително при публикуване на съдържание или при комуникиране с други Потребители, да не зарежда, публикува, разполага на сървър на Доставчика и да не прави достояние по какъвто и да било начин на трети лица съдържание – информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, видео, фотографии, графики, аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали или електронни препратки към материали („Съдържание“):

- противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

- съдържащи насилие (включително насилие над животни), агитация към насилие , унижение на човешкото достойнство, заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;

- с порнографско или открито сексуално съдържание;

- съдържащи прояви на неуважение, унищожаване или повреждане на чуждо имущество;

- съдържащи ясно различими тела на жертви от катастрофи и други тежки инциденти;

- обиждащи дадена религия или съдържащи религиозна агитация;

- представляващи търговска, служебна или друга защитена от закона тайна;

- нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица;

- пропагандиращи дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия или проповядващи фашистка, расистка или друга недемократична идеология;

- накърняващи доброто име на другиго и призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;

- съдържащи информация, подтикваща към извършване на терористична дейност и всякаква информация, свързана с тероризъм;

- съдържащи информация за чужди пароли или права за достъп без съгласието на техния титуляр, както и софтуер за достъп до такива пароли или права.

При публикуване на Съдържание от Потребителя чрез Уебсайта или Приложенията, Потребителят предоставя на Доставчика неизключителното право да го използва, записва, съхранява, разпространява публично в Интернет, включително да предлага достъп на неограничен брой лица до него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях, както и правото да възпроизвежда, променя, адаптира, публикува, превежда и да създава производни материали, за нуждите на и във връзка с предоставянето на Услугите, предмет на настоящите Общи условия, включително за нуждите на промотиране или реклама, без да дължи възнаграждение за това, без териториални ограничения (за целия свят) и за най-дългия допустим от закона срок, както и право да предоставя тези права на негови Свързани дружества. Свързани дружества на Доставчика са дружествата и лицата, посочени в списъка, достъпен на следния адрес: https://www.21cf.com/businesses.

Потребителят декларира, че е носител на авторски права или има правото да използва съответния материал по посочения в предходния параграф начин, включително правото да сублицензира ползването на съответния материал, като е придобил това право на законово, договорно или друго правно основание, както и че разполагането на това съдържание на Уебсайта и неговото използване в съответствие с настоящите Общи условия не нарушава правата на трети лица.

С публикуването на всяко Съдържание на Уебсайта или чрез Приложенията Потребителят се съгласява и предоставя на всички останали Потребители на Услугите, включително нерегистрирани, неизключителното право на достъп до публикуваните материали, правото да ги ползват и възпроизвеждат по начина, осигурен от Доставчика чрез Услугите, без да дължат възнаграждение за това и без териториални ограничения (за целия свят). Правото по предходното изречение се предоставя за времето, за което Съдържанието е достъпно чрез Услугите, както и за разумен срок след премахване или изтриването му.

Обезщетения

Потребителят е длъжен да обезщети Доставчика и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, платени адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с негови действия, и/или с материали, които Потребителят е направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез ползване на Услугите в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или интернет етиката.

При извършване от Потребителя на действия, противоречащи на българското законодателство или тези Общи условия, Доставчикът има право да преустанови достъпа на Потребителя до Услугите, като Потребителят се съгласява в тези случаи Доставчикът да не носи отговорност за непредоставянето на такива Услуги.

Изменение на Общите условия и прекратяване на договора

Доколкото предоставяните от Доставчика Услуги са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка със законодателни промени, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Доставчика. Всяко допълване или промяна на тези Общи условия ще бъде публикувано на Уебсайта и ще бъде направено достъпно посредством Приложението.

Измененията на тези Общи условия влизат в сила за Потребителя след изтичането на един месец от публикуването им съгласно горния параграф, освен ако Потребителят заяви, че не е съгласен с тези промени като в посочения по-горе срок изпрати на Доставчика уведомление на следния адрес на електронна пощенска кутия: pr.bg@fox.com. В случай че Потребителят се откаже от договора, договорът между него и Доставчика за предоставяне на съответните Услуги ще се счита за прекратен незабавно с получаването на уведомлението за това на съответния електронен пощенски адрес. Нерегистрираните Потребители и Потребителите, които не използват Приложенията, следва да изразят своето неодобрение на измененията в Общите условия като преустановят ползването на Услугите, които са достъпни без регистрация.

Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да спре ползването на предоставяните от Доставчика Услуги. При прекратяване на договора с регистриран Потребител, Доставчикът деактивира неговия потребителски профил и заличава паролата му за достъп.

Освен в случаите предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на Доставчика или прекратяване поддържането на Уебсайта и/или Приложенията, при взаимно съгласие на страните за прекратяването, както и в други предвидени в закона случаи.

Недействителност

Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на Общите условия, на други клаузи или техни части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

Приложимо право

Тези Общи условия се уреждат и тълкуват в съответствие със законодателството на Република България. Възникналите спорове се отнасят към съответните компетентни съдилища в град София.