USTANOVENÍ A PODMÍNKY

Tato Ustanovení a Podmínky se vztahují na Vaše používání webové stránky umístěné na adrese natgeochannel.co.uk a příbuzných stránkách ("webová stránka"). Přístup a používání webové stránky jsou poskytovány společností National Geographic UK Partnership a podléhají následujícím Ustanovením a Podmínkám. Používáním webové stránky přijímáte tato Ustanovení a Podmínky, které jsou účinná od data, kdy poprvé vstoupíte na webovou stránku. National Geographic UK Partnership si vyhrazuje právo kdykoli změnit tato Ustanovení a Podmínky zveřejněním těchto změn online. 

V těchto Ustanoveních a Podmínkách je uživatel webové stránky definován pojmy "Vy" nebo "Vaše" a poskytovatel webové strány je definovám pojmy "My", "Nás" nebo "Naše". 

1. Obsah - Webovou stránku Vám nabízíme pro osobní informaci, zábavu a vzdělávání. Neprohlašujeme ani nezaručujeme, že informace dostupné prostřenictví webové stránky jsou přesné, úplné nebo aktuální. Materiál na webové stránce včetně fotografií, obrázků a textu nesmí být kopírován, reprodukován, znovu zveřejňován, stahován, vyvěšen, zasílán, vysílán nebo jakýmkoli způsobem přenášen vyjma případů pro Vaše soukromé neobchodní domácí použití. Jakékoli jiné použití vyžaduje náš předchozí písemný souhlas.

2. Souhlasíte s tím, že nebudete přizpůsobovat, měnit nebo vytvářet dílo vycházející z kteréhokoli materiálu, jenž je obsahem webové stránky nebo materiál používat k jinému účelu než pro Vaši osobní potřebu neobchodní povahy. Souhlasíte s tím, že budete používat webovou stránku pouze k zákonným účelům a způsobem, který není v rozporu s právy jakékoli třetí osoby nebo neomezuje nebo nezabraňuje používání a požitku z webové stránky třetí osobě. Mezi tato omezení nebo zabraňování patří chování, které je nezákonné nebo které může obtěžovat nebo způsobit rozrušení či obtíže jakékoli osobě a přenos obscénního nebo urážlivého obsahu. 

3. Nesmíte na webové stránce vyvěšovat nebo jejím prostřednictvím přenášet jakýkoli hanobící, výhružný, obscénní, škodlivý nebo pornografický materiál nebo materiál, který by porušoval nebo jakkoli zasahoval do práv jiných osob (včetně práv duševního vlastnictví, práva na důvěrné zacházení s informacemi nebo práva na soukromí) či způsoboval rozrušení jiných osob, nebo materiál, který není v souladu se všemi příslušnými zákony. Nesmíte vyjadřovat názory, které jsou vulgární, hrubé, sexistické, rasistické nebo jinak urážlivé. Očekáváme, že budete k ostatním uživatelům vždy přistupovat s úctou a respektem. 

4. Prohlášení - V NEJŠIRŠÍM MOŽNÉM ROZSAHU, JEŽ ZÁKON UMOŽŇUJE, POSKYTUJEME WEBOVOU STRÁNKU A INFORMACE, JMÉNA, FOTOGRAFIE, OBRÁZKY, LOGA A IKONY TÝKAJÍCÍ SE NEBO VZTAHUJÍCÍ SE K NÁM NEBO NAŠIM PRODUKTŮM A SLUŽBÁM NEBO PRODUKTŮM A SLUŽBÁM TŘETÍCH STRAN NA WEBOVÉ STRÁNCE "TAK, JAK JSOU". NEPOSKYTUJEME ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ JAKÉKOLI PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY USPOKOJIVÉ KVALITY, OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, NEPORUŠENÍ PRÁVA, KOMPATIBILITY, BEZPEČNOSTI A PŘESNOSTI. NEBUDEME ODOVĚDNI ZA JAKÉKOLI ŠKODY VČETNĚ NEPŘÍMÝCH NEBO NÁSLEDNÝCH ŠKOD NEBO JAKÝCHKOLI ŠKOD VZNIKLÝCH POUŽITÍM NEBO ZTRÁTOU POUŽITELNOSTI, ÚDAJŮ NEBO ZISKU, VYPLÝVAJÍCÍCH NEBO MAJÍCÍCH SOUVISLOST S POUŽÍVÁNÍM WEBOVÉ STRÁNKY. 

5. Chyby a přerušení - Nezaručujeme, že funkce obsažené v materiálu na Webové stránce budou nepřerušované nebo bez chyb, že poškození budou napravena nebo že webová stránka nebo server, který ji zprostředkovává, jsou bez virů nebo chyb nebo vykazují plnou funkčnost, přesnost či spolehlivost materiálů. Nepřebíráme žádnou odpovědnost a nemůžeme být odpověni za jakékoli škody nebo viry, které mohou mít vliv na Vaše počítačové vybavení nebo jiný majetek na Vašem přístupovém účtu, použití nebo brouzdání na webové stránce nebo kvůli Vašemu stahování jakéhokoli materiálu, dat, textu, obrázků, videoklipů nebo audioklipů. 

6. Webové stránky třetích stran - Jste srozuměni a souhlasíte s tím, že nejsme odpovědni za dostupnost webových stránek jakýchkoli třetích stran nebo materiálu, který se Vám zpřístupní prostřednictvím webové stránky, nepodporujeme a nejsme odpovědni ani neručíme za jakýkoli obsah, inzerci, produkty nebo služby na takových stránkách nebo stránkách dostupných jejich prostřednictvím, ani za jakoukoli škodu, ztrátu nebo urážku způsobenou nebo údajně způsobenou použitím nebo v souvislosti s použitím nebo důvěrou v jakýkoli obsah, inzerci, produkty nebo služby dostupné na takových stránkách nebo materliálů na nich. Jakákoli jednání mezi Vámi a jakýmkoli inzerentem nebo obchodníkem nalezeným na webové stránce nebo jejím prostřednictvím, včetně platby a doručení produktů, služeb nebo jakákoli jiná ustanovení, podmínky, záruky či zastoupení spojené s takovými jednáními jsou účinná výhradně mezi Vámi a příslušným inzerentem nebo obchodníkem. Souhlasíte s tím, že nás nebudete činit odpovědnými za jakoukoli ztrátu nebo škodu jakéhokoli druhu, jež by byly výsledkem takových jednání. 

7. Loga - Názvy, obrázky a loga identifikující National Geographic Channel, třetí osoby a jejich díla, produkty a služby jsou ochrannými známkami National Geographic Society, NGT, Inc, NGC Network International, LLC a jejich dceřinných společností, NGC Europe Limited a jejích dceřinných společností a/nebo třetích osob. Nic z webové stránky nesmí být použito tak, aby nepřímo, použitím překážky anebo jakkoliv jinak vyvolávalo dojem, že Vám nebo třetí osobě byla udělena licence či jiné právo k jakýmkoliv ochranným známkám, obrázkům a/nebo logům. Veškerá práva zahrnující autorské právo a práva k databázi týkající se této webové stránky a jejího obsahu patří nám anebo jsou předmětem nám poskytnuté licence.

8. Vložení obsahu - Jste-li vyzváni ke vložení jakéhokoli obsahu na webovou stránku včetně jakéhokoli textu, grafiky, videa nebo audio záznamu ("Obsah"), jste vložením Obsahu žádáni poskytnout nám trvalé, bezplatné, nevýlučné právo na základě licence postoupit oprávnění a licenci k použití, reprodukci, úpravám, přizpůsobení, publikaci, překladu, vytváření z Obsahu odvozených prací, distribuci, předvádění, hraní a výkonu všech autorských práv a práv publicity celosvětově s respektem k Obsahu a/nebo k jeho zahrnutí do jiných děl na jakémkoli médiu známém nyní nebo vyvinutém v budoucnu v plné výši jakýchkoli práv, které se mohou vyskytovat v Obsahu. Pokud si nepřejete nám tato práva poskytnout, nevkládejte, prosím, Váš Obsah na webovou stránku. Vložením Vašeho Obsahu na webovou stránku zaručujete, že:

Obsah je originálem a Vy jste vlastníkem autorských práv;

• nic z Obsahu není obscénní, urážlivé, rouhavé nebo není v rozporu s právy jakéhokoli nositele, majetkovými právy jakéhokoli nositele, jakýmkoliv morálním právem, autorským právem, důvěrnými informacemi, právem na zveřejnění nebo jakýmkoli jiným právem kterékoli třetí strany; 

• jsme oprývněni používat, vysílat, přenášet nebo jakýmkoli jiným způsobem využívat Obsah a vykonávat práva poskytnutá touto dohodou bez omezení nebo platby Vám nebo jakékoli třetí straně a Vy se vzdávate všech tzv. morálních práv v Obsahu; a 

• obdržel/a jste všechny nezbytné souhlasy a povolení od všech osob oprávněných nebo povinných takové povolení vydat s ohledem na Obsah a jeho použití Námi. Ani Obsah ani jeho reprodukce Námi neporuší žádná práva jakékoli třetí strany.

9. Odškodnění - Souhlasíte, že Nás ihned na požádání odškodníte proti všem nárokům, odpovědnosti, škodě, nákladům a výdajům, včetně právních poplatků vyplývajících z Vašeho porušení kteréhokoli z těchto Ustanovení a Podmínek nebo závazků vyplývajících z Vašeho používání webové stránky. 

10. Ukončení - Máme právo s okamžitou platností ukončit Vaše používání webové stránky, pokud na základě Naší vlastní úvahy stanovíme, že jste porušil(a) tato Ustanovení a Podmínky nebo jste se jinak podílel(a) na jednání, které považujeme na základě Naší vlastní úvahy za nepřijatelné.

11. Neplatnost - Pokud se kterékoliv z těchto Ustanovení a Podmínek stane protiprávním, neplatným nebo jinak nevynutitelným z důvodu práva v jakémkoli státě nebo zemi, kde tato Ustanovení a Podmínky mají být účinná, pak v rozsahu a v rámci jurisdikce, v níž je toto Ustanovení nebo Podmínka protiprávní, neplatné nebo nevynutitelné, bude vyňato a odstraněno z této klauzule a zbývající ustanovení a podmínky zůstanou zachovány v plné platnosti a účinnosti a jsou nadále závazné a vynutitelné. 

12. Rozhodné právo - Tato Ustanovení a Podmínky jsou určena a vykládána v souladu se zákony Anglie a Walesu. Spory z nich vyplývající jsou výlučně předmětem jurisdikce soudů Anglie a Walesu. 

13. Nesouhlas - Pokud nestvrdíte souhlas s těmito Ustanoveními a Podmínkami v plné míře, pak nebudete mít povolení vstoupit na webovou stránku a musíte okamžitě přestat webovou stránku používat. 

14. Ochrana osobních údajů - Jsme vázáni platnou legislativou Spojeného království upravující ochranu osobních údajů s přihlédnutím k jejím průběžným změnám ohledně jakýchkoliv Vašich osobních údajů námi shromažďovaných. Na různých webových stránkách můžete být vyzváni, abyste vložili některé základní údaje týkající se Vaší osoby. Tyto údaje budou použity v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů (naše Zásady ochrany osobních údajů).