ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ενημέρωση για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων κατά τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό «National Geographic Journeys»

 

 1. Ποιος είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων σας;

H εταιρεία μας, FOX NETWORKS GROUP ΕΛΛΑΣ ΑΕ, η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής επί της οδού Φραγκοκλησιάς, Αριθμός 7, (ΤΚ 15125), είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) και της ελληνικής νομοθεσίας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας στη διεύθυνση FNGPrivacy_GR@fox.com    

 

 1. Ποια προσωπικά δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε;

Προκειμένου να συμμετάσχετε στο Διαγωνισμό, χρειάζεται να μας δώσετε το ονοματεπώνυμό, την εταιρεία όπου εργάζεστε, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το τηλέφωνο, ώστε να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε περίπτωση που κερδίσετε το Δώρο. Αν κερδίσετε, θα επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας και στη συνέχεια θα χρειαστούμε τα στοιχεία που αναγράφονται στο διαβατήριό σας και του/της συνοδού σας για να μπορέσουμε να προβούμε, για λογαριασμό σας, στην κράτηση των αεροπορικών εισιτηρίων μετ’ επιστροφής από το αεροδρόμιο της Αθήνας προς το σημείο εκκίνησης του πακέτου της G Adventures. Επιπλέον και μόνον μετά από προηγούμενη δική σας συγκατάθεση, θα επεξεργαστούμε οπτικοακουστικό υλικό από το ταξίδι (φωτογραφίες/βίντεο). Κατά τα λοιπά δεν επεξεργαζόμαστε ούτε λαμβάνουμε καθ’ οιονδήποτε τρόπο γνώση άλλων προσωπικών δεδομένων σας που απαιτούνται για το ταξίδι από το προβλεπόμενο σημείο εκκίνησης του πακέτου της G Adventures (π.χ. για τη χορήγηση Visa, όπου απαιτείται, για την κράτηση ξενοδοχείων, την οργάνωση των προσφερόμενων εκδρομών κλπ), για τα οποία αποκλειστικά υπεύθυνο είναι το ταξιδιωτικό γραφείο G Adventures από το οποίο μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στη διεύθυνση: www.gadventures.com/terms-conditions/privacy

 

 1. Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας;

Τα Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας για τους εξής σκοπούς:

α) για τη συμμετοχή σας στον Διαγωνισμό, για την παράδοση/παραλαβή του προβλεπόμενου δώρου σε περίπτωση που κερδίσετε, καθώς και για την εν γένει διαχείριση του Διαγωνισμού.

β) για την κράτηση των εισιτηρίων μετ’ επιστροφής του νικητή και του συνοδού του από το αεροδρόμιο της Αθήνας προς τα σημείο εκκίνησης του πακέτου της G Adventures

Οι σκοποί (α) και (β) ορίζονται από κοινού ως οι «Συμβατικοί Σκοποί».

γ) για τη συμμόρφωση του Υπεύθυνου Επεξεργασίας με τις σχετικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία ή/και με ενδεχόμενες εντολές των αρμοδίων αρχών

 

 1. Ποια είναι η νομική βάση επεξεργασίας των Δεδομένων;

Η επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων σας απαιτείται για την εκπλήρωση των Συμβατικών Σκοπών, καθώς είναι απαραίτητη για τη συμμετοχή σας στο Διαγωνισμό καθώς και για την παράδοση/παραλαβή του δώρου σας εφόσον κερδίσετε, στις περιπτώσεις (α) και (β) της ενότητας 3 ανωτέρω και για τη συμμόρφωση της Εταιρείας μας με υποχρεώσεις εκ του νόμου στην περίπτωση (γ) της ενότητας 3 ανωτέρω.

 

 1. Πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας;

Τα Δεδομένα σας τυγχάνουν επεξεργασίας μέσω ηλεκτρονικών και φυσικών μέσων και προστατεύονται με επαρκή μέτρα ασφαλείας που διασφαλίζουν το απόρρητο των Δεδομένων και τα προστατεύουν από μη επιτρεπτή πρόσβαση.

 

 1. Ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας;

Στο πλαίσιο επιδίωξης των Συμβατικών Σκοπών (ορθή διενέργεια του Διαγωνισμού), τα Δεδομένα είναι προσβάσιμα από την Εταιρεία μας και μπορεί να διαβιβασθούν στις ακόλουθες κατηγορίες αποδεκτών: (i) παρόχους βοηθητικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων επιχειρήσεων διαχείρισης διαγωνισμών, γραφείων φορολογικών και νομικών συμβούλων, (ii) παρόχους υπηρεσιών IT ή παρόχους υπηρεσιών αποθήκευσης, iii) εταιρείες που ανήκουν στον όμιλό μας iv) ταξιδιωτικό πρακτορείο της επιλογής μας, στο οποίο θα διαβιβασθούν τα πλήρη στοιχεία του διαβατηρίου του νικητή και του συνοδού του, με σκοπό την έκδοση των αεροπορικών εισιτηρίων μετ’ επιστροφής από το αεροδρόμιο της Αθήνας προς το σημείο εκκίνησης του πακέτου της G Adventures και v) το ταξιδιωτικό πρακτορείο G Adventures, στο οποίο θα διαβιβασθούν τα στοιχεία ταυτοποίησης του νικητή και του συνοδού του, με σκοπό την υλοποίηση του ταξιδιού. Στο πλαίσιο της επιδίωξης σκοπών που συνδέονται με το έννομο συμφέρον της επιχείρησης και ειδικότερα με εσωτερικούς διοικητικούς σκοπούς, τα Δεδομένα μπορεί επίσης να κοινοποιηθούν σε (i) φορολογικούς και νομικούς συμβούλους, (ii) εταιρίες που αποκτούν ολόκληρη ή μέρος της επιχείρησής μας και συγκεκριμένα πιθανούς αγοραστές του Υπεύθυνου Επεξεργασίας και εταιριών που προκύπτουν από πιθανές συγχωνεύσεις, από συγχωνεύσεις ή άλλες εταιρικές συναλλαγές που σχετίζονται με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας,  όπως επίσης και στο πλαίσιο δραστηριοτήτων συνδεομένων με αυτές τις συναλλαγές και iii) αρμόδιες αρχές. Οι ομάδες που αναφέρονται παραπάνω μπορούν να λειτουργούν, όπως απαιτείται, ως εκτελούντες την επεξεργασία ή ως ανεξάρτητοι υπεύθυνοι επεξεργασίας. Η επικαιροποιημένη λίστα των εξωτερικών εκτελούντων την επεξεργασία είναι διαθέσιμη στην έδρα μας και μπορείτε να τη ζητήσετε υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στη διεύθυνση FNGPrivacy_GR@fox.com.

 

 1. Τα Δεδομένα σας διαβιβάζονται σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου;

Σε περίπτωση που κερδίσετε το Δώρο, τα στοιχεία που σας ταυτοποιούν διαβιβάζονται στο ταξιδιωτικό γραφείο G Adventures, που έχει έδρα στον Καναδά. Η διαβίβαση των δεδομένων σας στον Καναδά πραγματοποιείται βάσει των διατάξεων του άρθρου 45 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, δεδομένου ότι η Επιτροπή έχει αποφασίσει ότι στον Καναδά διασφαλίζεται αντίστοιχο επίπεδο προστασίας δεδομένων με αυτό που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Απόφαση 2002/2/ΕΚ της Επιτροπής). Για περισσότερες πληροφορίες ως προς το μηχανισμό που χρησιμοποιούμε για τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων εκτός Ε.Ο.Χ. μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση FNGPrivacy_GR@fox.com

 

 1. Περίοδος αποθήκευσης των Δεδομένων σας

Τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα θα διατηρηθούν κατά το χρόνο που ορίζεται κατωτέρω και σε περίπτωση έγερσης αξιώσεων, επί όσο χρόνο απαιτείται για την αμετάκλητη επίλυσή τους. Ειδικότερα, τα Δεδομένα που συλλέγονται:

 • Στο πλαίσιο επιδίωξης των Συμβατικών Σκοπών (ορθή διενέργεια του Διαγωνισμού), θα τηρούνται i) ως προς μεν όλους τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό μέχρι την ανακοίνωση των επίσημων αποτελεσμάτων και την απονομή του βραβείου (ολοκλήρωση ταξιδιού) και ii) ως προς το νικητή και το συνοδό του για πέντε (5) χρόνια από την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού.
 • Οπτικοακουστικό υλικό (φωτογραφίες/βίντεο) του/της νικητή/τριας θα διατηρηθεί για δύο (2) χρόνια από τη λήψη του, εκτός αν ανακαλέσετε νωρίτερα τη συγκατάθεσή σας, που παρέχεται σε ξεχωριστό πεδίο κατωτέρω, οπότε θα διαγραφούν άμεσα.
 • Φωτογραφίες/βίντεο στην Ιστοσελίδα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εταιρείας μπορούν να παραμείνουν αναρτημένα για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τα δύο (2) χρόνια.

 

Στο τέλος της περιόδου αποθήκευσης τα Δεδομένα σας είτε θα διαγραφούν, είτε θα ανωνυμοποιηθούν είτε θα λάβουν τη μορφή ανώνυμων στατιστικών στοιχείων.

 

 1. Ποια είναι τα δικαιώματά σας ως προς τα Δεδομένα σας;

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων που τέθηκε σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018, έχετε το δικαίωμα, οποιαδήποτε στιγμή, να:

(α) λάβετε επιβεβαίωση ως προς την ύπαρξη ή μη των Δεδομένων σας, να λάβετε αντίγραφό τους και να ενημερωθείτε για το περιεχόμενό τους, την     προέλευσή τους, όπως και για επιπλέον πληροφορίες που είναι διαθέσιμες και στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, για τους σκοπούς επεξεργασίας των Δεδομένων σας, τις κατηγορίες αυτών που τα λαμβάνουν, την προβλεπόμενη περίοδο αποθήκευσης, όπου είναι δυνατό, όπως και για τα μέτρα ασφαλείας που έχει υιοθετήσει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας για τη διαβίβαση εκτός ΕΟΧ.

(β) επιβεβαιώσετε την ακρίβεια των Δεδομένων σας και να ζητήσετε τη διόρθωση, επικαιροποίηση ή αλλαγή τους

(γ) ζητήσετε τη διαγραφή ή ανωνυμοποίηση των Δεδομένων σας όπου:

 • τα Δεδομένα σας τυγχάνουν επεξεργασίας κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας,
 • τα Δεδομένα σας δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας τα έχει συλλέξει,
 • ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας έχει εκ του νόμου υποχρέωση να τα διαγράψει,
 • έχετε προβάλλει αντίρρηση ως προς την επεξεργασία για νόμιμους λόγους σύμφωνα με το σημείο (δ) κατωτέρω και ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεν έχει υπέρτερο έννομο συμφέρον να συνεχίσει την επεξεργασία,

(δ) να αντιταχθείτε για νόμιμους λόγους στην επεξεργασία των Δεδομένων σας τα οποία επεξεργάζεται ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δυνάμει έννομου συμφέροντος

(ε) να ζητήσετε ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας να περιορίσει την επεξεργασία των Δεδομένων σας όπου:

 • αμφισβητείτε την ακρίβεια των Δεδομένων σας μέχρι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας να λάβει επαρκή μέτρα για τη διόρθωση ή επιβεβαίωση της ακρίβειάς τους,
 • η επεξεργασία είναι παράνομη αλλά δε θέλετε ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας να διαγράψει τα Δεδομένα,
 • ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δε χρειάζεται πλέον τα Δεδομένα για τους σκοπούς επεξεργασίας αλλά τα χρειάζεστε εσείς για τη θεμελίωση, άσκηση ή απόκρουση νομικών απαιτήσεων, ή
 • έχετε αντιταχθεί στην επεξεργασία για λόγους έννομου συμφέροντος μέχρι να εξακριβωθεί αν ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας έχει επιβεβλημένους νόμιμους λόγους να συνεχίσει την επεξεργασία,

(στ) λάβετε ηλεκτρονικό αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων, εάν θέλετε να  διαβιβάσετε τα Δεδομένα που έχετε δώσει στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας,  όταν τα Δεδομένα υπόκεινται σε επεξεργασία με αυτοματοποιημένα μέσα και η επεξεργασία είτε (i) βασίζεται στη συγκατάθεσή σας ή (ii) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού (δικαίωμα φορητότητας δεδομένων»).

(ζ) να ανακαλέσετε, ανά πάσα στιγμή, τη συγκατάθεση που έχετε χορηγήσει για την επεξεργασία φωτογραφίας/βίντεο.

 

Μπορείτε να υποβάλλετε το σχετικό αίτημα σας στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας FNGPrivacy_GR@fox.com. Είναι αυτονόητο ότι  έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr)

 

Αναρτήθηκε την 25.10.2019