UVJETI KORIŠTENJA

Opći uvjeti korištenja usluga dostupnih preko stranice www.natgeotv.com/hr.
Ovaj dokument sadrži Opće uvjete za korištenje usluga koje FOX Networks Group Hrvatska pruža preko stranice www.natgeotv.com/hr i uređuje odnose između FOX Networks Groupa Bugarska i korisnika usluga dostupnih na stranici www.natgeotv.com/hr.

DEFINICIJE:

Izrazi korišteni u ovim Općim uvjetima imaju sljedeća značenja:
Korisnik – osoba u dobi od 16 godina i starija od 16 godina koja koristi uslugu dostupnu putem stranice www.natgeotv.com/hr
Dobavljač – FOX Networks Group Hrvatska
Usluge - svaki pristup informacijama preko stranice www.natgeotv.com/hr

Važeći Opći uvjeti dostupni su na stranici www.natgeotv.com/hr. Korištenje usluga dostupnih preko stranice www.natgeotv.com/hr podrazumijeva Korisnikovo prihvaćanje Općih uvjeta i svih naknadnih promjena u njima. Usluge koje su dostupne putem te stranice mogu koristiti samo osobe u dobi od 16 godina i starije od 16 godina.

FOX Networks Group Hrvatska zadržava pravo promjene Općih uvjeta u svakom trenutku, a Korisnika obavještava o promjenama putem obavijesti na stranici www.natgeotv.com/hr.

1. PREDMET

FOX Networks Group Hrvatska osigurava Korisniku pristup sadržaju objavljenom na stranici www.natgeotv.com/hr i korištenje usluga dostupnih preko stranice.

2. PRAVA I OBVEZE KORISNIKA

Korisnik ima pravo koristiti usluge dostupne preko stranice www.natgeotv.com/hr.

Korisnik ima pravo objavljivati materijale i sadržaj na stranici www.natgeotv.com/hr.

Korisnik ima pravo objavljivati sadržaj koji uključuje materijale zaštićene pravom intelektualnog vlasništva samo ako je Korisnik vlasnik prava ili ako je dobio pravo za korištenje.

Korisnik se obvezuje da neće koristiti, prilagođavati, mijenjati ili distribuirati materijale zaštićene pravom intelektualnog vlasništva dostupne preko stranice, osim u privatne ili nekomercijalne svrhe.

Korisnik se obvezuje koristiti usluge dostupne preko stranice na način koji ne ugrožava prava i zakonske interese trećih strana.

Korisnik se obvezuje da neće koristiti usluge dostupne preko stranice na način koji ograničava ili onemogućuje korištenje usluga trećim stranama.

Korisnik se obvezuje da prilikom korištenja usluga dostupnih preko stranice, uključujući objavljivanje sadržaja, neće trećim stranama dati na uvid:

  • informacije koje su protivne zakonu, moralnim pravilima i dobrim namjerama
  • informacije i materijale koji vrijeđaju čast i dostojanstvo trećih strana
  • prijeteći, nedoličan, ponižavajući materijal
  • pornografski materijal
  • informacije i materijale koji narušavaju prava trećih strana, uključujući, ali ne isključivo, autorska prava
  • materijale koji sadrže povjerljive informacije
  • Korisnik se obvezuje da neće objavljivati mišljenja koja su vulgarna, gruba, seksistička, rasistička ili na bilo koji način ponižavajuća.

3. OGRANIČENJE OD ODGOVORNOSTI

U razmjerima u kojima je www.natgeotv.com/hr stranica za zabavu, FOX Networks Group Hrvatska ne snosi odgovornost za vjerodostojnost, potpunost i aktualnost informacija dostupnih preko stranice, kao ni za ispunjenje očekivanja Korisnika o kvaliteti usluga i prikladnosti informacija za određene svrhe.

FOX Networks Group Hrvatska ne jamči kvalitetu osiguranih usluga i ne snosi odgovornost u slučaju da iste nisu osigurane.

FOX Networks Group Hrvatska neće snositi odgovornost za štetu učinjenu Korisniku prilikom korištenja ili nemogućnosti korištenja informacija preko stranice.

FOX Networks Group Hrvatska neće snositi odgovornost za štetu učinjenu Korisniku prilikom zaustavljanja, prekida ili promjena usluga osiguranih preko stranice.

FOX Networks Group Hrvatska neće snositi odgovornost za štetu učinjenu Korisniku prilikom radnji trećih strana, uključujući nedopušteni pristup i instaliranje virusa.

FOX Networks Group Hrvatska neće snositi odgovornost za informacije koje sadrže stranice dostupne korisnicima preko elektronskih poveznica objavljenih na stranici www.natgeotv.com/hr, reklamnih materijala i oglasa, ni za kvalitetu proizvoda ili sadržaj usluga dostupnih na tim stranicama ili preko tih stranica, kao ni za opću dostupnost stranica trećih strana ili materijala kojima su korisnici dobili pristup preko stranice www.natgeotv.com/hr.

FOX Networks Group Hrvatska neće snositi odgovornost za štetu učinjenu Korisniku u svezi s odnosima koji su nastali između Korisnika i trećih strana posredstvom takvih informacija, proizvoda i usluga.

4. INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Prilikom korištenja usluga preko stranice www.natgeotv.com/hr Korisnik ima pristup materijalima zaštićenim pravom intelektualnog vlasništva koji pripadaju FOX Networks Groupu Hrvatska ili strani koja je ta prava prenijela na FOX Networks Group Hrvatska. Korisnik nema pravo koristiti ili distribuirati materijale zaštićene pravom intelektualnog vlasništva dostupne preko stranice, osim u privatne i nekomercijalne svrhe.

5. OBJAVLJIVANJE SADRŽAJA

Kada Korisnik na stranici objavi sadržaj, uključujući tekst, grafiku, video ili audio („Sadržaj“), time prenosi sva prava na FOX Networks Group Hrvatska u skladu sa zakonom, dopuštajući neograničeno korištenje tog Sadržaja bez potraživanja bilo kakve naknade od FOX Networks Groupa Hrvatska, uključujući, ali ne isključivo, pravo na korištenje, reproduciranje, izmjenu, prilagodbu, objavljivanje, prijevod, izradu novog materijala, distribuciju, izvođenje, postavljanje i korištenje svih autorskih i producentskih prava u odnosu na Sadržaj u cijelom svijetu i u svim medijima sada poznatima ili kasnije razvijenima, na najduži mogući zakonski rok. U slučaju da ne želite prenijeti prava na FOX Networks Group Hrvatska, molimo ne objavljujte Sadržaj na stranici.

Objavljivanjem Sadržaja na stranici Korisnik jamči:

(originalnost) - Sadržaj je originalan i Korisnik je vlasnik autorskih prava;

(nepostojanje zakonskih prekršaja) - ništa u Sadržaju nije nepristojno, klevetničko, uvredljivo i ne ugrožava prava na izvođenje, prava vlasništva, moralna prava, autorska prava, osobni integritet, prava na objavljivanje i sva druga prava trećih strana;

(ograničenja i naknade) - FOX Networks Group Hrvatska može reproducirati, emitirati i na bilo koji drugi način koristiti Sadržaj i prava koja su ovim dogovorom predana bez ograničenja ili naknade dotičnom Korisniku ili trećim stranama;

(treće strane) - Korisnik koji je objavio Sadržaj dobio je sva nužna dopuštenja za predaju informacija od svih strana koje imaju odnos prema Sadržaju i korištenje Sadržaja od strane FOX Networks Groupa Hrvatska neće narušiti prava trećih strana.

6. ODŠTETE

Korisnik se obvezuje da će obeštetiti FOX Networks Group Bugarska za sve štete, uključujući pravne troškove, koje su rezultat radnji prilikom korištenja usluga dostupnih preko stranice www.natgeotv.com/hr i krše zakone ili važeće Opće uvjete.

Ukoliko Korisnik krši zakon ili ove Opće uvjete, FOX Networks Group Hrvatska ima pravo zabraniti Korisniku pristup uslugama osiguranim preko stranice www.natgeotv.com/hr.

7. NEVALJANOST

U slučaju da se utvrdi da je bilo koja odredba ovih Općih uvjeta nevažeća zbog nesukladnosti sa zakonom, to neće dovesti do poništenja svih Općih uvjeta.

8. PRAVNI POSTUPAK

Ovi Opći uvjeti regulirani su odgovarajućim zakonima i tumače se sukladno istima. Svi sporovi rješavat će se pred nadležnim ovlaštenim sudovima.

9. OSOBNI PODACI

Registracijom na forumima na stranici korisnici daju FOX Networks Groupu Hrvatska podatke koji se mogu smatrati osobnim podacima u smislu Zakona o zaštiti osobnih podataka i registracijom izravno prihvaćaju da FOX Networks Group Bugarska predane podatke skuplja i na drugi način obrađuje u svrhe uređivanja foruma i tekuće stranice.

FOX Networks Group Hrvatska može koristiti podatke koje korisnici predaju i za reklamne i marketinške materijale. U slučaju da Korisnik nije suglasan da se njegovi podaci koriste za direktni marketing, Korisnik to ima pravo izravno izraziti i takve mu se poruke neće slati.

Prikupljeni osobni podaci o korisnicima obrađivat će se u skladu s odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka.