MARS Nyereményjáték: Adatvédelmi szabályzat

 1. Ki az adatkezelő?

Az Ön személyes adatainak kezelését a Fox Networks Group Hungary Kft. nevű és 1052 Budapest, Vármegye utca 3-5. székhelyű szervezet (a továbbiakban Adatkezelő) végzi. Az Adatkezelő a következő e-mail címen érhető el: info.ngtvhu@fox.com.

 1. Milyen személyes adatokat dolgoznak fel?

Az Adatkezelő az Ön által megadott, valamint a ’MARS – Utunk a vörös bolygóra’ nyereményjáték (a továbbiakban: Nyereményjáték) során gyűjtött személyes adatokat (a továbbiakban: Adatok) kezeli. Ilyen Adatok körébe tartoznak:

 • az Ön neve;
 • az Ön e-mail címe;
 • az Ön Nyereményjáték során megadott válaszai és a válaszadás időpontja;
 • nyertes játékosok esetében a nyereményjuttatás ténye és a nyertes adóazonosító jele.

 1. Milyen célból kezelik az Adatokat?

Az Adatokat az Adatkezelő az alábbi célokból kezeli:

 1. Az Ön Nyereményjátékban való részvételéhez szükséges Játékszabályzat, mint szerződéses feltételek végrehajtása és teljesítése érdekében, beleérte a Nyereményjáték lebonyolítását és adminisztrációját. (Szerződéses célok);
 2. a Nyereményjátékkal és a nyeremény juttatásával kapcsolatos adózási jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés érdekében (Jogi kötelezettséggel kapcsolatos célok)
 3. a Nyereményjáték lebonyolításának átláthatóságával, csalások kiszűrésével és esetleges panaszok rendezésével, jogi igények megalapozásával, érvényesítésével és védelmével kapcsolatos célokból (a továbbiakban: Jogos érdeken alapuló célok).

 1. Milyen jogalappal kezeljük az Ön Adatait?

Az Ön Adatainak kezelése Szerződéses célokra kötelező, mivel a fenti 3. pont a) bekezdése szerint erre szükség van a Nyereményjátékban való részvételhez, illetőleg a fenti 3. pont b) bekezdésében említett törvényi kötelezettségek teljesítése is ezt kívánja meg. A Jogos érdeken alapuló célok érdekében történő adatkezelésre az Adatkezelő azon jogos érdekei miatt van szükség, hogy az Adatkezelő a Nyereményjáték lebonyolításának átláthatóságát, csalások kiszűrését, az esetlegesen felmerülő panaszok rendezését, és esetleges jogi igények megalapozását, érvényesítését és védelmét biztosítsa. Az érintett elvárja és valamennyi játékos érdekét szolgálja, hogy az Adatkezelő a csalások kiszűrése érdekében az általa észlelt csalásokat kiszűrje; panasz esetén az érintett levárja, hogy az Adatkezelő a panaszát megfelelően rendezze és válaszoljon neki, továbbá az esetleges jogi igények felmerülése esetén az érintett azzal is megalapozottan számolhat, hogy az Adatkezelő jogi úton rendezi a vonatkozó igényt. A Jogos érdeken alapuló célok érdekében történő adatkezelési tevékenység a Nyereményjátékban való részvétel előfeltétele, és Ön bármikor tiltakozással élhet azokkal szemben a jelen Adatvédelmi szabályzat 9. pontjában felsorolt módokon. Megalapozott tiltakozás esetén az Adatok nem használhatók tovább Jogos érdeken alapuló célok érdekében. Az Adatkezelő gondos mérlegelés alapján megállapította, hogy a Jogos érdeken alapuló célokból végzett adatkezelése nem korlátozza aránytalanul az Ön adatvédelmi jogait, ezért az Adatkezelő jogos érdeke nyomatékosabb és elsőbbséggel bír az érintettek adatvédelmi jogaival és szabadságaival szemben. Amennyiben Ön további információt kér a Jogos érdeken alapuló célokkal kapcsolatos érdekmérlegelés eredményéről, kérjük, lépjen kapcsolatba az Adatkezelővel annak 1. pontban meghatározott elérhetősége útján.

 1. Hogyan kezeljük az Ön Adatait?

Az Adatokat elektronikus és kézi módszerekkel kezeljük, és megfelelő biztonsági intézkedésekkel garantáljuk az Adatok biztonságát, titkosságát és a jogosulatlan hozzáférés elkerülését.

 1. Ki férhet hozzá az Adatokhoz?

Az Adatok kezelését a fentiekben rögzített minden célra az Adatkezelő végzi és az alábbi személyeknek, címzettek kategóriáinak teszi hozzáférhetővé:

 • Szerződéses célok érdekében az Adatok a Nyereményjáték honlapjának kezelését adatfeldolgozóként végző Fox Networks Group Spain (cím: Calle Orense 34, Edificio Iberia Mart II, 28020, Madrid, Spain) részére válik hozzáférhetővé.
 • Jogi kötelezettséggel kapcsolatos célok esetén az adóhatóság számára;
 • Jogos érdeken alapuló célok esetén adatkezelőként eljáró magyarországi adótanácsadóknak és ügyvédeknek tehető hozzáférhetővé.

 1. Külföldre is továbbítják az Ön Adatait?

Előfordulhat, hogy az Ön Adatait az Európai Gazdasági Térségen belüli és kívüli országokba továbbítjuk. Az EGT-ből az Európai Bizottság által nem megfelelőnek tartott országokba történő továbbításnál megfelelő biztosítékokat vezettünk be, amelyek célja az Ön Adatainak védelme és olyan vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően történő továbbítása, mint például az Európai Bizottság által az Adatvédelmi rendelet 45. és 46. cikkei értelmében elfogadott általános adatvédelmi kikötések.

Önnek joga van a fenti intézkedés másolatát vagy az Adatok továbbításával kapcsolatos további információkat az Adatkezelőtől a jelen Adatvédelmi szabályzat 1. pontjában megjelölt címen kikérni.

 1. Az Adatokra vonatkozó megőrzési idők

A kezelt Adatokat a Nyereményjáték időtartamával megegyező időtartamra, valamint a Nyereményjáték lezárását követő legfeljebb harminc (azaz 30) napos időtartamra őrizzük meg. Esetleges panaszokra vagy jogi igényekre vonatkozó személyes adatokat a polgári jogi igények érvényesítésére nyitva álló elévülési időn, öt, (azaz 5) évig belül őrizzük meg. Amennyiben hatósági vagy bírósági eljárás indul a Nyereményjátékkal közvetve vagy közvetlen összefüggésben a fent meghatározott adatkezelési célok érdekében, úgy személyes adatait az ilyen eljárás időtartama alatt, annak jogerős lezárásáig is tovább kezelhetjük. A nyertesek személyes adatait a nyereményjuttatással kapcsolatos adózási kötelezettségek teljesítése céljából és legfeljebb 8 évig őrizzük meg. A megőrzési időszak végén az Ön Adatai törlésre vagy anonimizálásra kerülnek.

 1. Milyen jogai vannak a saját Adataival kapcsolatban?

Önt a Nyereményjátékkal összefüggésben történő adatkezelésünkkel kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg:

 1. Hozzáféréshez való jog: Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy Adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy Adataihoz hozzáférést kapjon. A hozzáférési jog többek között kiterjed az alábbi információkra is: az adatkezelés célja, a kezelt Adatok kategóriái, és azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel az Adatokat közölték vagy közölni fogják. Ön jogosult másolatot kérni az adatkezelés alá eső Adatairól. További másolatok kérése esetén az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

 2. Helyesbítéshez való jog: Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelő kérésére helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan Adatokat. Az adatkezelés céljának függvényében Ön jogosult lehet arra, hogy kérje a hiányos Adatok kiegészítését, ideértve azok kiegészítő nyilatkozat útján történő kiegészítését is.

 3. Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog): Ön jogosult arra, hogy kérje az Önre vonatkozó Adatok törlését, amely esetben az Adatkezelő köteles lehet e kérésének eleget tenni.

 4. Az adatkezelés korlátozásához való jog: Ön jogosult arra, hogy kérje az Adatai kezelésének korlátozását. Ilyen esetben az érintett adatokat az Adatkezelő megjelöli, és azokat kizárólag csak meghatározott célokból kezeli tovább.

 5. Az adathordozhatósághoz való jog: Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott Adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az Adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az Adatkezelő akadályozná.

 6. A tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon Adatai kezelése ellen, és ilyen esetben előfordulhat, hogy az Adatkezelő nem kezelheti tovább az Ön Adatait. Amennyiben Önt megilleti a tiltakozáshoz való jog, Ön gyakorolja e jogát és e tiltakozása megalapozott, úgy az Ön személyes adatait az Adatkezelő nem kezeli tovább a megalapozott tiltakozással érintett célokból. E jog gyakorlása nem jár költségekkel. Ez a jog nem illeti meg Önt, amennyiben Adatai kezelése Szerződéses célok érdekében vagy Jogi kötelezettséggel kapcsolatos célokból szükséges.

  A fenti pontokban jelzett jogait Ön úgy gyakorolhatja, hogy kapcsolatba lép az Adatkezelővel annak 1. pontban jelzett elérhetőségein.
 7. Panaszhoz való jog: Ön jogosult továbbá jogai feltételezett megsértése esetén az Adatai kezelésével kapcsolatban panaszt benyújtani a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36-1-391-1400, Fax: +36-1-391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)