„MARS” NYEREMÉNYJÁTÉK-SZABÁLYZAT

 1. Általános rendelkezések
  1. A FOX Networks Group Hungary Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-945559; adószám: 22938161-2-41, székhely: 1052 Budapest, Vármegye utca 3-5.) mint szervező (a továbbiakban: „Szervező”) 2018. december 5. és 2018. december 30. között a ’MARS – Utunk a vörös bolygóra’ c., a National Geographic televíziós műsorcsatornán sugárzott sorozatot („Sorozat”) népszerűsítő nyereményjátékot szervez (a továbbiakban: „Játék” vagy „Nyereményjáték”).
  2. A Nyereményjáték részvételi feltételeit és alapvető szabályait a Szervező az alábbiakban határozza meg (a továbbiakban: „Játékszabályzat”).
  3. A Játékos a Játékszabályzatot a Nyereményjátékban való részvétellel fenntartás nélkül elfogadja.

 2. A Játékszabályzat hatálya
  1. A Játékszabályzat személyi hatálya a Játékban résztvevő, a 3. pontban meghatározott minden játékosra kiterjed, valamint azokra, akik a Játékkal kapcsolatban igényérvényesítéssel vagy kifogással lépnek fel.
  2. A jelen Játékszabályzat a Játék weboldalán elérhető a Játék időtartama alatt.

 3. A Játékos
  1. A Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel maradéktalanul elfogadja a jelen Játékszabályzat feltételeit. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Nyereményjátékban való részvétel előtt köteles előzetesen tájékozódni a Játékszabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására nem hivatkozhat. Amennyiben a Játékos a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételekkel nem ért egyet vagy az abban előírt feltételeknek nem felel meg, a Nyereményjátékban nem jogosult részt venni, és a Szervező jogosult az ilyen Játékost saját döntése alapján kizárni a Nyereményjátékból.
  2. A Játékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy, aki magyarországi állandó lakcímmel vagy magyarországi tartózkodási hellyel rendelkezik, a https://www.youtube.com/user/NatGeoHun URL-en elérhető National Geographic YouTube csatorna feliratkozója, a játék weboldalán a Játékszabályzatot elfogadja, nevét és email címét megadja és válaszát beküldi, illetve vele szemben nem áll fenn semmilyen, a jelen Játékszabályzatban meghatározott kizáró körülmény. (továbbiakban: „Játékos”).
  3. A Játékban történő részvételből kizárt a Szervező és a Szervező cégcsoportjába tartozó más társaságoknál munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek.
  4. A Játékba való jelentkezése során szolgáltatott adatok pontosságáért a Játékos szavatol.
  5. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.
  6. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékból azonnal, indoklás nélkül kizárja azt a Játékost, aki valótlan adatokat ad meg, vagy a Játék menetének szabályellenes befolyásolásával, vagy egyéb, tisztességtelen úton kíván a Játék során előnyhöz jutni, vagy más Játékos regisztrációs adataival visszaél.

 4. A Játék időtartama és helyszíne
  1. A Nyereményjáték 2018. december 5. 10.00-tól 2018. december 30. 21.00-ig tart.
  2. A Játék helyszíne a játék weboldala: https://www.natgeotv.com/hu/specialis/marsjatek („Weboldal”).
  3. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjáték időtartamát és weboldalát – akár annak kezdetét megelőzően, akár közben - megváltoztassa. Ilyen esetben a megváltozott időtartamot a Weboldalon közzéteszi.

 5. A Játék menete és sorsolás
  1. A Játékban minden személy részt vehet, aki a 3. pontban foglaltaknak megfelel.
  2. A Játékban történő részvétel a Weboldalon lehetséges, 2018. december 5. 10.00-tól 2018. december 30. 21.00.ig.
  3. A Játékban történő részvétellel a Játékos a Weboldalon az alábbi meghatározott feladatokat teljesíti:
   • a https://www.youtube.com/user/NatGeoHun URL-en elérhető National Geographic Magyarország YouTube csatornára feliratkozik
   • a Sorozathoz kapcsolódó, a Szervező által feltett aktuális heti kvízkérdéset Weboldalon helyesen megválaszolja
   • Nevét és email címét megadja
  4. A Nyeremény készpénzre vagy más ajándékra nem váltható.
  5. A Játékban történő részvétel ingyenes, sem szolgáltatás igénybevételéhez, sem termékvásárláshoz nem kötött. Regisztráció nem szükséges.
  6. A sorsolás lebonyolítását a Szervező végzi, 2018. december 13-án, 2018. december 20-án és 2019. január 3-án. A sorsolás véletlenszerű gépi úton (számítógépes program segítségével) történik. A sorsolás helyszíne a Szervező székhelye.

 6. Nyeremény
  1. A Játékos a Weboldalon feltett kérdés helyes megválaszolásával és a National Geographic Magyarország YouTube csatorna követésével kerül a sorsolásba, melyen sorsolásonként egy (1 db) Okos TV egyikét nyerheti meg („Nyeremény”).
  2. A Játék időtartama alatt minden Játékos maximum egy (1 db) Nyereményre jogosult. Egy Játékos csak egyszer szerepel a Szervező adatbázisában, függetlenül attól, hogy sorsolásonként hányszor játszik.
  3. A Szervező Nyereményenként egy nyertes Játékost (továbbiakban "Nyertes") és azt követő sorrendben négy pótnyertest sorsol ki. A Nyertes a Nyereményt a Szervező irodájában vagy magyarországi címre megküldött futáros küldeményként veheti át. Ha a Szervező nem tudja a Nyereményt juttatni, mivel a Nyertes
   1. a Játék során megadott e-mail címén nem elérhető,
   2. nem azonosítható,
   3. nem azonosítja magát
   4. 24 órán belül a Nyeremény elfogadásával nem válaszol a Szervező értesítésére, továbbá akkor is, ha
   5. részére a Nyereményt az általa megadott postai címen nem lehet kézbesíteni vagy
    (V) a Nyertes nem szolgáltatja a Nyeremény juttatásához szükséges adatait,
    ilyen esetben a Szervező az ilyen Nyertest kizárja a Játékból és a sorrendben következő kisorsolt (pót)nyertest kísérli meg értesíteni és részére a Nyereményt átadni. Ha a Nyertes és valamennyi pótnyertes kiesik, akkor a Szervező pótsorsolást tart. A Szervező nem köteles a Nyertes személy felkutatására intézkedéseket tenni. A Szervező Nyeremény juttatásával kapcsolatos döntése végleges és nem vitatható.
  4. A Szervező a fent megjelölt Nyereményeken kívül más nyereményt, illetve többletszolgáltatást nem nyújt.
  5. A Nyeremények értéke nem váltható készpénzre.
  6. A Nyeremény a Nyertesnek felróható okból történő átadásának elmaradása esetén a Nyertes a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és ezzel kapcsolatban a Szervezőnél semmilyen igénnyel nem élhet.
  7. A Nyereményekhez kapcsolódó személyi jövedelemadó- és egészségügyi hozzájárulás- fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban a Nyeremények átvételéhez, felhasználásához és igénybevételéhez szükséges esetleges egyéb költségek (pl. a Nyeremény átadásának helyszínére történő utazás költsége) a Nyertest terhelik.
  8. A Nyertesek a Nyeremény elfogadásával tudomásul veszik, hogy a Szervező nevüket a Szervező honlapján (www.natgeotv.com/hu/) és Facebook-oldalán nyilvánosságra hozza, a Nyeremény átvételének körülményeit rögzíti, és a felvételeket a Szervező a honlapján és Facebook-oldalán közzéteszi. A Játékosoknak a felvételekkel kapcsolatban semmilyen anyagi követelésük nincs, arról kifejezetten és véglegesen lemondanak.

 7. Képmás felhasználása, személyes adatok kezelése és védelme
  1. A Nyertes tudomásul veszi, hogy a Nyeremény átadása a Szervező döntése esetén sajtó-nyilvánosan, nyilvános közszereplés keretében történik, melyet a Nyertes tudomásul vesz, ezért a Nyereményátadással kapcsolatos képfelvételek felhasználásához nem szükséges a Nyertes hozzájárulása.
  2. A Szervező minden személyes adatot, amelyhez a Játék során tudomására jut, bizalmasan és a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezel. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törölését vagy helyesbítését a Szervezőnél, a Szervező elérhetőségein.
  3. A Játékos a Játékra való jelentkezésével egyidejűleg elfogadja a jelen Játékszabályzat teljes tartalmát, valamint, hogy személyes adatait a Szervező a Játék során a célnak megfelelően, valamint a Játék lebonyolítása érdekében a szükséges mértékben kezelje.
  4. A Szervező a rendelkezésre bocsátott személyes adatokat kizárólag a Játék ideje alatt valamint annak lezárását követő legfeljebb 30 napig kezeli, és azt követően haladéktalanul törli, míg a Nyertes(ek) személyes adatait a számviteli kötelezettségek teljesítése céljából, az irányadó jogszabályoknak megfelelően kezeli tovább.
  5. A Játékos az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A Nyeremény átadását követően a Játékos nem tehet olyan nyilatkozatot, mely a jelen Játékszabályzatba foglalt vállalásával ellentétes.
  6. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos további jogait és jogorvoslati lehetőségeit az Adatvédelmi szabályzat tartalmazza.

 8. Vegyes rendelkezések
  1. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt rendelkezéseket vagy magát a Nyereményjátékot egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A Játékszabályzat módosításait, illetve a Nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a Szervező közzéteszi a Weboldalon.
  2. A Játékkal kapcsolatos minden vitás kérdésben a Szervező döntése az irányadó.

Budapest, 2018. november 23.