תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר ערוצי נשיונל ג'יאוגרפיק, שכתובתו natgeotv.com המנוהל ומופעל על-ידי השותפות ערוץ נשיונל ג'יאוגרפיק ישראל ("החברה").
הגישה לאתר והשימוש בו, ובכלל זה השירותים השונים המוצעים בו ("השירותים"), כפופים לתנאי השימוש המפורטים להלן ("תנאי השימוש"), המסדירים את היחסים בין החברה לבין המשתמש באתר (להלן: "משתמש" או "אתה"). הרישום לאתר או עצם השימוש בו מעידים על הסכמתך לתנאי השימוש, ולכן הינך מתבקש לקרוא אותם בקפידה.
1. אודות האתר
1.1. האתר מספק מגוון שירותי תוכן בתחומים שונים, לרבות לוחות שידורים של ערוצי נשיונל ג'יאוגרפיק בישראל, תמונות מתוכניות הערוצים וקטעי וידאו.
2. רישום לאתר
2.1. השימוש באתר או באיזה מהשירותים המוצעים במסגרתו עשוי להיות מותנה ברישום. לצורך השלמת הרישום לאתר, יש לבחור שם משתמש וסיסמא וכן למסור פרטים כגון שם, כתובת דוא"ל, מספר טלפון ופרטים מזהים נוספים, כפי שיידרשו מעת לעת.
2.2. הנך מתחייב כי (א) הפרטים שיימסרו על ידך יהיו נכונים ומדויקים ולא ייעשה כל שימוש באתר תוך שימוש בזהות בדויה או התחזות לאחר; (ב) שם המשתמש שתבחר בו לא כפוף לזכויותיו של אדם אחר; (ג) לא תעשה שימוש בשם משתמש של אדם אחר; ו- (ד) במקרה של שינוי פרטים או אם ישנו חשש שנעשה שימוש בלתי מורשה בנתוניך, תדווח על כך לאלתר לחברה באמצעות פנייה בדואר אלקטרוני לכתובת natgeoisrael@gmail.com.
3. הוראות כלליות בדבר השימוש באתר
כל הזכויות, לרבות זכויות קניין רוחני, באתר ובשירותים, בתכנים, בעיצובים, ביישומים, בכלים וברכיבים אחרים באתר, הינן של החברה ו/או של צדדים שלישיים שהרשו לחברה להשתמש בהם. המונחים "תוכן" או "תכנים" פירושם כל מידע מכל מין וסוג, לרבות (אך לא רק): כל מסמך, רשומה, תמונה, צילום, איור, הנפשה, תרשים, דמות, סרטון, קובץ קולי, קובץ וידאו, תוכנה, קוד מחשב, יישום, פורמט, פרוטוקול, מאגר נתונים, ממשקי משתמש, וכן כל תו, סימן, סמל וצלמית; והכל, בכל מדיום שהוא.
3.1. החברה מעניקה בזאת למשתמש רישיון שימוש מוגבל, שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה או להמחאה, לעשות שימוש אישי באתר, בשירותים ובתכני החברה, אך ורק לצרכים המתוארים באתר ובתנאי השימוש; והכל בכפוף ליתר הוראות תנאי השימוש. מעבר לאמור לעיל, החברה לא מעניקה כל זכות או רישיון, מפורש או משתמע, בקשר עם האתר, השירותים ותכני החברה.
3.2. ככל שהמשתמש ישלח לחברה המלצות או השגות בקשר לאתר או לשירותים, החברה תהא רשאית לעשות בהם שימוש בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי מבלי שתהיה חייבת לפצות את המשתמש בכל דרך שהיא בגין המלצה או השגה כאמור.
3.3. החברה שומרת על זכותה לשנות, להוסיף, לתקן, להתאים ולעשות כל פעולה אחרת באתר או בכל חלק ממנו, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ולמשתמש לא תקום כל טענה כנגד החברה בנושא זה.
3.4. החברה אינה מתחייבת כי (א) האתר יהלום את ציפיות או דרישות המשתמש; (ב) השירותים המוצעים באתר יינתנו בלא הפסקות וללא טעויות; (ג) האתר יהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית למחשבי החברה או מפני קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה ובכל מערכת תקשורת אחרת של החברה ו/או של מי מטעמה.
3.5. מבלי לגרוע מהזכויות והסעדים הנתונים לחברה לפי כל דין, החברה תהא רשאית לחסום את השימוש של המשתמש באתר, בשירותים, או בכל חלק מהם, לרבות במקרה בו, על פי שיקול דעתה, המשתמש או מי מטעמו ביצע איזה מהמעשים הבאים: (א) מעשה בלתי חוקי; (ב) הפרת תנאי מתנאי השימוש; (ג) מסירת פרטי זיהוי שגויים בעת ההרשמה או לאחר מכן; או (ד) מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה או במשתמשים אחרים או בפעילות התקינה של האתר.
4. תכני המשתמש
4.1. המשתמש מצהיר ומתחייב כי (א) הוא בעל הזכויות הבלעדי בתכנים שהועלו או שיועלו על ידו לאתר (ככל שיועלו), לרבות מודעות, הודעות, מידע, קבצים, תמונות, סרטונים וכיוצא באלה או שקיבל את כל האישורים וההרשאות הנדרשים לשם כך; ו- (ב) כי הוא אחראי באופן בלעדי לתכנים ולמודעות המועלים על ידו לאתר. החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק מכל מין וסוג שנגרם כתוצאה מפרסום לא מורשה של תכנים על ידי המשתמש באתר, לרבות בגין הפרת זכויות קנייניות, הזכות לפרטיות או זכויות אחרות של צדדים שלישיים.
4.2. אתה מעניק בזאת לחברה רישיון שימוש בלתי מוגבל, שאינו בלעדי, כלל עולמי, ללא תמלוגים, בתשלום מלא, להשתמש, להעתיק, להוריד, לאחסן, לשתף, לפרסם, לשכפל, להפיץ ולהציג את תכני המשתמש באופן המתואר בתנאי שימוש אלה, ולאפשר לאחרים לעשות זאת על מנת להפעיל את האתר.
4.3. מבלי לגרוע מיתר הוראות הסכם זה, החברה שומרת לעצמה את הזכות, מבלי שהדבר יתפרש כנטילת אחריות כלשהי על מידע או תכנים שהועלו לאתר על ידי המשתמש, להסיר מהאתר, ללא הודעה מראש, תכנים שפורסמו על ידי משתמשים, אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי הינם שקריים או מטעים, מפרים זכויות של צדדים שלישיים ו/או אינם עומדים בהוראות תנאי השימוש.
4.4. החברה מבהירה כי תכנים המועלים לאתר על ידי משתמשים אחרים אינם מתפרסמים מטעמה והיא אינה אחראית לאמינות, דיוק או מהימות התכנים כאמור.
5. שימוש אסור באתר
5.1. הנך מתחייב כי בעת השימוש באתר ובשירותים, לא תעשה ולא תאפשר לאחרים לעשות איזו מהפעולות הבאות: (א) שימוש באתר באופן המשנה את עיצוב האתר או מחסיר תכנים כלשהם, לרבות פרסומות ותכנים מסחריים; (ב) שימוש בשמות ובסימנים המסחריים (בין אם רשומים ובין אם לאו) המוצגים באתר, מבלי לקבל את הסכמת החברה ו/או את הסכמת בעלי הזכויות בהם מראש ובכתב, לפי העניין; (ג) הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים; (ד) שימוש באתר לצרכים מסחריים; (ה) העתקה, עריכה מחדש או פרסום של תכנים המופיעים באתר; (ה) שידור או העברה בדרך כלשהי של תכנים מהאתר; (ו) הפצת "דואר זבל" או כל שימוש שנועד להתחקות או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא; ו- (ז) כל פעולה שהינה בניגוד להוראות הדין, או שיש בה כדי להפר זכויות של צדדים שלישיים; ולא תאפשר לאחרים לעשות איזה מהפעולות האמורות לעיל.
5.2. הנך מתחייב כי בעת השימוש באתר ובשירותים, לא תשלח, תשדר, תפרסם, תציג או תעלה, כל תוכן (א) שקרי או מטעה; (ב) בלתי חוקי או בלתי מוסרי, לרבות חומרי הסתה, חומרים הכוללים אלימות, גזענות, פורנוגרפיה, דברי-נאצה, איומים, וביטויים של גסות רוח; (ג) המעודד לביצוע עבירה פלילית; (ד) המהווה פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים, לרבות זכויות קניין רוחני; (ה) המהווה לשון הרע על אדם או פגיעה בפרטיותו של אדם; ו/או (ו) הכולל או נועד להפיץ וירוסים, תוכנות-עוינות ו/או כל אמצעי אחר אשר עלול לפגוע, להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש במערכות מחשב, שרתים, חומרה או תוכנה של החברה או של כל צד שלישי.
6. קישורים ופרסומים
6.1. האתר עשוי לכלול קישורים לעמודים, לאפליקציות ולאתרים שונים ברשת האינטרנט אשר אינם מנוהלים ו/או מופעלים על ידי החברה ו/או על ידי מי מטעמה. החברה אינה שולטת ו/או מפקחת על עמודים, אפליקציות ואתרים כאמור, והעובדה שהחברה מקשרת לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמתה לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם או לחוקיותם. החברה לא תהא אחראית לתכנים אלו, ולא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם למשתמש או לכל צד שלישי כתוצאה מהשימוש בעמודים, אפליקציות ואתרים כאמור. השימוש בעמודים, אפליקציות ואתרים אלו כפוף לתנאי השימוש ותנאי הפרטיות המופיעים בהם, ולא לתנאי השימוש ותנאי הפרטיות של החברה.
6.2. אין ליצור קישורים לאתר, מכל אתר אינטרנט המכיל תכנים לא חוקיים או המעודדים פעילות בלתי חוקית, לרבות תכנים המעודדים גזענות, הפליה, אלימות או תכנים פורנוגראפיים או פוגעניים אחרים, או כאלו המהווים פגיעה בפרטיות או בשם הטוב של צדדים שלישיים.
6.3. האתר עשוי לכלול מידע מסחרי הנמסר לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים. פרסום מידע מסחרי כאמור באתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים. החברה ו/או מי מטעמה לא ישאו בכל אחריות לתוכן המידע המסחרי או הפרסומות באתר, והאחריות היחידה לתוכן הפרסומות והמידע המסחרי חלה על המפרסמים. כל עסקה שתיעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר תבוצע ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר, והחברה לא תהא צד לכל עסקה כזאת.
7. מדיניות פרטיות
המשתמש מכיר בכך ומסכים כי החברה עשויה לאסוף נתונים מסוימים ומידע נוסף על משתמשים באמצעות האתר. החברה מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר, ותפעל על פי הוראות כל דין ובהתאם למדינית הפרטיות אשר זמינה בכתובת זו.
הרישום לאתר או עצם השימוש בו מעידים על הסכמתך גם לתנאי הפרטיות.
8. אחריות ושיפוי
8.1. השימוש באתר הוא על אחריותך הבלעדית והמלאה. האתר, השירותים והתכנים באתר מוצעים כמות שהם (As Is), ללא אחריות מכל סוג שהוא. החברה או מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי, ישירה או עקיפה, כספית או אחרת, לכל תוצאה שתנבע מהשימוש באתר או בשירותים, לרבות כתוצאה מהסתמכות על המידע המפורסם באתר (בין אם פורסם על ידי החברה או צדדים שלישיים). לא תהיה למשתמש כל טענה, דרישה ו/או עילת תביעה כלפי החברה או מי מטעמה בקשר לאתר, לרבות זמינות התכנים בו, תקלות, תוצאות השימוש בו וכיוצא באלה, וככל שיש או שעשויה להיות למשתמש כל טענה כאמור, בין אם ידועה לו ובין אם תיוודע לו בעתיד, הוא מוותר עליה באופן בלתי חוזר.
8.2. המשתמש מתחייב בזאת לפצות ולשפות את החברה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק אשר יגרם לה כתוצאה מהשימוש באתר או בשירותים על ידי המשתמש, לרבות בגין כל מעשה או מחדל מצד המשתמש בניגוד להוראות תנאי שימוש אלו, ולרבות בגין כל טענה, דרישה או עילת תביעה של צד שלישי הנובעים מכל מעשה או מחדל של המשתמש.
9. הודעה והסרה
החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר מהאתר תכנים אשר לטענת צדדים שלישיים מפרים את זכויות הקניין הרוחני שלהם או זכויות אחרות. אם הנך סבור כי תוכן מסוים המופיע באתר מפר את זכויות הקניין הרוחני שלך, או של צד שלישי, או מפר הוראה אחרת מתנאי שימוש אלה, הנך מתבקש לפנות בדואר אלקטרוני לכתובת natgeoisrael@gmail.com ולציין את הפרטים הבאים: (א) פרטיך המלאים ופרטי ההתקשרות עמך (שם מלא, כתובת, טלפון, דואר אלקטרוני); (ב) זיהוי מדויק של התוכן שלטענתך מפר זכויות והסבר מפורט כיצד הוא מפר זכויות; ו- (ג) הצהרה חתומה שלך, כי למיטב ידיעתך המידע שנמסר על ידך מלא ונכון.
10. כללי
10.1. החברה עשויה לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים, ותהיה רשאית לגבות תשלום בעד שירותים כאלה או אחרים לפי שיקול דעתה הבלעדי או לשנות כל דבר ו/או היבט אחר הכרוך באתר (לרבות הפסקה מוחלטת של השירותים הניתנים באמצעותו), והכל - מבלי להודיע על כך מראש. מעצם טיבם, שינויים כאמור עלולים להיות כרוכים בתקלות ובאי-נוחות. לא תהיה לך כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו עקב או אגב ביצועם.
10.2. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את הוראות תנאי השימוש, כולן או מקצתן, ללא צורך במתן הודעה מראש. כל עדכון לתנאי השימוש יחייב את כל משתמשי האתר החל ממועד פרסומו באתר.
10.3. על השימוש באתר, לרבות כל סכסוך, מחלוקת או הליך משפטי הקשור לתנאי שימוש אלה, יחול אך ורק החוק הישראלי. מקום השיפוט הבלעדי בכל הליך משפטי הנוגע לשימוש באתר או לתנאי שימוש אלה, בין במישרין ובין בעקיפין, יהיה בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.
10.4. תנאי השימוש מהווים את ההסכם המשפטי המלא בינך ובין החברה בקשר לשימוש שלך באתר.
10.5. במידה וייקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף, או שאינו ניתן לאכיפה, אזי התנאים שתוקפם נשלל או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בתנאים תקפים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם את כוונת התנאים המקוריים, ואילו יתר תנאי השימוש יישארו בתוקפם ככתבם וכלשונם.