Actievoorwaarden winactie tijgerworkshop Stichting Leeuw

Actie & Deelname

Deze actie wordt georganiseerd door FOX Networks Group Netherlands B.V. (“National Geographic”).

Met wie durf jij het aan om oog in oog met tijgers te staan? Tag diegene hieronder en maak kans op een van de tijgerworkshops bij Stichting Leeuw. (op Facebook) (“Workshop”)

• De actieperiode loopt van 3 februari t/m 28 februari 2017. De actieperiode kan door de organisator tussentijds, zonder opgaaf van redenen, worden gewijzigd.

• Om deel te kunnen nemen wordt om de volgende gegevens gevraagd: Voornaam, tussenvoegsel, achternaam en e-­‐mail, deelnemers moeten 18 jaar of ouder zijn om deel te nemen aan de prijsvraag.

• Door deelname aan de actie wordt akkoord gegaan met de actievoorwaarden.

• Deelname is uitgesloten voor medewerkers van de organisator, alsmede eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect betrokken is bij de organisatie van deze actie.

• De organisator en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.

• De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van de organisator en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. Deze gegevens worden opgeslagen in een bestand.

• Op dit bestand is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. De persoonlijke gegevens worden niet voor andere doeleinden dan deze actie gebruikt, behalve na nadrukkelijke toestemming van de deelnemer.

Prijzen & Trekking

• De winnaars zullen in week 09 2017 door middel van een trekking worden uitgekozen uit alle personen die hebben meegedaan met bovenstaande actie.

• De winnaars worden na 6 maart 2017 gecontacteerd via Facebook. Overige deelnemers ontvangen geen bericht.

• De prijs bestaat uit:

Een Workshop, deelname aan de Workshop is mogelijk vanaf 16 jaar.

Voor mindervaliden (geestelijk en/of lichamelijk) is de Workshop helaas niet mogelijk. Reserveren is verplicht.

De Workshop wordt op een datum naar keuze aangboden op:

  • woensdag van 13.30 tot 15.30 uur
  • vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 15.30 uur. o zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 15.30 uur
  • zondag van 10.00 tot 12.00 uur

• Prijzen zijn niet-­‐overdraagbaar en kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijsvraag verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is National Geographic gerechtigd een andere winnaar te trekken.

• Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd.

• National Geographic is gerechtigd deelnemers uit te sluiten van deelname aan de actie en/of geen prijs uit te keren indien een deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende informatie heeft verstrekt of op een andere wijze heeft gehandeld in strijd met de actievoorwaarden, dan wel fraude heeft gepleegd.

Publicatie

• Door deelname aan deze actie verleent de prijswinnaar toestemming aan National Geographic om zijn/haar naam, alsmede mogelijke foto's/film van de prijsuitreiking voor promotionele/Pr-­‐doeleinden met betrekking tot deze actie te gebruiken.

Aansprakelijkheid

• National Geographic, haar werknemers, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van uit deze actie voortvloeiende handelingen.

• National Geographic, haar werknemers, de door haar inschakelde hulppersonen of derden kunnen niet verantwoordelijk en aansprakelijk worden gesteld voor gebreken in het gebruik of afname van de diensten in de door haar verstrekte prijzen.

• National Geographic is niet aansprakelijk voor fouten in verband met (de tekst van) de actie(website). Deze fouten kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor National Geographic in het leven roepen.

• National Geographic is niet aansprakelijk voor kosten die de deelnemer en genodigde in verband met deelname aan de actie maken.

• Met betrekking tot de deelname aan de actie, de gevolgen en de uitvoering daarvan, zien de deelnemer en genodigde af van iedere (rechts)vordering tegen partners, sponsoren en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van de actie.

• De deelnemer vrijwaart National Geographic van aanspraken van derden in verband met een niet-­‐nakoming van deze algemene voorwaarden of in verband met het handelen of nalaten van de deelnemer.


Overmacht

• National Geographic behoudt zich het recht voor om de actie stop te zetten en/of niet over te gaan tot het uitkeren van de prijs in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van een prijs of de aanvraag van surseance van betaling door deze leverancier en/of sponsor. National Geographic zal in dat geval zorg dragen voor een alternatieve prijs.


Overige informatie

• Alle (intellectuele eigendoms) rechten op de actie rusten bij National Geographic. Het is zonder schriftelijke toestemming van National Geographic niet toegestaan de software, de internetsite of inhoud van de actie, dan wel een gedeelte daarvan, te verveelvoudigen of te kopiëren in welke vorm dan ook.

• Indien één of meer bepalingen van de voorwaarden nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de voorwaarden aan.

• De eventuele verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van National Geographic.

• Deze specifieke actievoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.


Toepasselijk recht

• Op deze voorwaarden en de actie is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.