Regulamin użytkowania witryny

 

Data Wejścia w życie: 18/05/2018

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do korzystania ze strony internetowej pod adresem www.natgeotv.com/pl(dalej "Serwis"). Spółka FOX Networks Group Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-838), przy ul. Prostej 68 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000319107, NIP: 521-35-07-814, REGON: 141623170, kapitał zakładowy w wysokości  50.000,00 PLN umożliwia dostęp i korzystanie z Serwisu na zasadach i warunkach przedstawionych poniżej. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację zasad i warunków zawartych w niniejszym Regulaminie, które obowiązują od momentu pierwszego uruchomienia Serwisu. Spółka FOX Networks Group Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu poprzez ich publikację w formie widocznej informacji ekranowej.

W treści niniejszego Regulaminu określenie "Państwo" i "Użytkownik" oznacza użytkownika Serwisu, natomiast "My", "Nas", "Nam" lub "Nasz" dostawcę usług.

 1.             Zawartość Serwisu - Materiały zawarte w Serwisie i udostępniane użytkownikowi są zapowiedziami o charakterze osobistym, rozrywkowym i informacyjnym. Nie gwarantujemy, że informacje dostępne za pośrednictwem Serwisu nie zawierają niedokładności oraz są kompletne i aktualne. Publikowane w Serwisie materiały, w tym fotografie, obrazy i teksty, w żadnym wypadku nie mogą być kopiowane, powielane, publikowane, pobierane, przekazywane, przesyłane ani rozprowadzane w jakichkolwiek celach za wyjątkiem własnego użytku w celach niekomercyjnych. Każde inne zastosowanie wymaga uprzedniej pisemnej zgody z naszej strony.
 2.             Użytkownik zobowiązuje się nie adaptować, nie zmieniać ani nie tworzyć prac pochodnych na podstawie jakichkolwiek materiałów publikowanych w Serwisie ani nie wykorzystywać ich w jakichkolwiek innych celach niż do własnego użytku o charakterze niekomercyjnym. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Serwisu wyłącznie w celach zgodnych z prawem oraz nie naruszając praw ani nie ograniczając i nie utrudniając innym osobom użytkowania Serwisu. Wspomniane ograniczanie i utrudnianie obejmuje zachowania niezgodne z prawem lub które mogą nękać, zakłócać użytkowanie bądź powodować niedogodności dla jakichkolwiek osób, a także przesyłanie materiałów o nieprzyzwoitej lub obraźliwej treści.
 3.             Użytkownik nie ma prawa umieszczać na ani przesyłać za pośrednictwem Serwisu wszelkich materiałów o treści zniesławiającej, zawierającej pogróżki, obscenicznej, szkodliwej lub pornograficznej, a także materiałów, które naruszałyby w jakikolwiek sposób prawa innych osób (w tym prawa własności intelektualnej, prawa do zachowania poufności czy prawa do zachowania prywatności) lub powodowały zagrożenie bądź które są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik nie może wyrażać opinii o treści wulgarnej, niecenzuralnej, seksistowskiej, rasistowskiej bądź obraźliwej pod jakikolwiek innym względem. Oczekujemy, że użytkownik zawsze będzie traktował innych użytkowników z należytym szacunkiem.
 4.             Odpowiedzialność – Użytkownik zgadza się, że nie ponosimy odpowiedzialności za działania, zaniechania, treści, informacje lub przetwarzanie danych przez osoby trzecie. Użytkownik zobowiązuje się nie obarczać nas odpowiedzialnością za żadne szkody lub straty poniesione wskutek jakichkolwiek umów zawartych z osobami trzecimi w związku z korzystaniem z Serwisu. Użytkownik zobowiązuje się zapewnić nam niezwłocznie na nasze żądanie odszkodowanie w zakresie wszelkich roszczeń, odpowiedzialności, szkód, kosztów i wydatków, w tym kosztów sądowych i reprezentacji prawnej, wynikających z naruszenia przez Użytkownika zasad i warunków zawartych w Regulaminie bądź wszelkiej innej odpowiedzialności wynikającej z użytkowania przezeń Serwisu.
 5.             Błędy – Serwis i jego zawartość są udostępniane z zastrzeżeniem możliwości wprowadzenia zmian i bez zobowiązań. Udostępniamy Serwis bez żadnych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym bez jakichkolwiek dorozumianych gwarancji wystarczającej jakości, kompletności, aktualności, przydatności do określonego celu, nienaruszania praw, kompatybilności, bezpieczeństwa czy braku nieścisłości. Z zastrzeżeniem szkód spowodowanych przez nas umyślnie lub z powodu rażącego zaniedbania, nie ponosimy odpowiedzialności za żadne szkody, w tym szkody pośrednie i następcze, a także powstałe wskutek użytkowania lub niemożności użytkowania, za szkody urządzeń Użytkownika do odbioru Serwisu, za utratę programów i danych lub zysku Użytkownika, wynikające z lub powstałe w związku z korzystaniem z Serwisu.
 6.             Redakcja – Decyzje redakcyjne dotyczące treści udostępnianych w Serwisie podejmowane są na terytorium Hiszpanii, w spółce prawa hiszpańskiego pod firmą FOX Networks Group ESPANA SLU, z siedzibą w Madrycie (28020), Hiszpania, pod adresem Calle Orense 34-2a Planta („FOX ESPANA”).

Redaktorem naczelnym odpowiedzialnym za podejmowanie decyzji redakcyjnych jest Jon Laiseca.

Zostaliśmy upoważnieni przez FOX ESPANA do udostępniania Serwisu Użytkownikom.

 1.             Usługi osób trzecich - Użytkownik potwierdza i akceptuje, iż nie odpowiadamy za dostępność usług, w szczególności stron internetowych lub materiałów, należących do lub pochodzących od osób trzecich, a udostępnianych za pośrednictwem Serwisu, jak również nie udzielamy poparcia ani nie odpowiadamy za treści, reklamy, produkty lub usługi dostępne na lub za pośrednictwem owych stron internetowych, ani także za żadne szkody, straty bądź wykroczenia popełnione bądź rzekomo popełnione przez lub w związku z wykorzystaniem czy też oparciem się na treści, reklamach, produktach lub usługach dostępnych na lub za pośrednictwem owych stron bądź materiałów. Wszelkie transakcje pomiędzy użytkownikiem a reklamodawcami lub sprzedawcami znalezionymi na lub za pośrednictwem Serwisu, w tym płatności za oraz dostawy produktów, usług oraz wszelkie inne zasady, warunki, gwarancje i oświadczenia związane z takowymi transakcjami, dotyczą wyłącznie użytkownika oraz danego reklamodawcy lub sprzedawcy. Użytkownik zobowiązuje się nie obarczać nas odpowiedzialnością za żadne szkody lub straty poniesione wskutek takowych transakcji.
 2.             Własność Intelektualna – Zarówno My, jak i nasi licencjodawcy zastrzegamy sobie wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej („Prawa”) do Serwisu i jego projektu oraz szaty graficznej, a także wszelkich treści, w szczególności tekstów, informacji, ilustracji, grafik, rozkładu poszczególnych elementów, obrazów, dźwięku, treści wizualnych i audiowizualnych (w tym wszelkich filmów, w szczególności animowanych, fabularnych, dokumentalnych i  programów), a także, w stosunku do wymienionych wyżej elementów, Prawa do ich doboru, układu lub zestawienia, oraz Prawa do wszelkich oznaczeń lub znaków towarowych (marek, oznaczeń firm, tytułów, etc.). Z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów (np. w Rozdziale 3, Oddziale 3 ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych) lub zapisów niniejszego Regulaminu, Użytkownik nie może kopiować, rozpowszechniać, wynajmować, pożyczać, wykonywać, publicznie odtwarzać, upubliczniać, zmienić, dekompilować, demontować Serwisu w całości ani w części, w szczególności udostępnianych treści, lub też zamieniać ją w inny sposób bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.
 3.             Zezwolenie na wykorzystywanie materiałów - Przesyłając do tego Serwisu jakiekolwiek materiały, w tym teksty, grafikę, wideo czy dźwięki („Treść”), Użytkownik zobowiązany jest, przez sam fakt przesłania owych Treści, udzielić nam nieograniczonych czasowo ani terytorialnie, bezpłatnych, niewyłącznych praw lub licencji do Treści, wraz z możliwością udzielania dalszych licencji, w zakresie użytkowania, reprodukowania, modyfikowania, adaptowania, publikowania, tłumaczenia, tworzenia dzieł pochodnych, rozpowszechniania, przedstawiania i odtwarzania Treści oraz wykonywania na całym świecie wszelkich praw autorskich i praw do komercyjnego wizerunku i/lub do włączania Treści do innych dzieł utrwalanych na wszelkich nośnikach znanych obecnie, przez cały czas trwania takowych praw w stosunku do Treści. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na przyznanie nam takowych praw, nie powinien on zamieszczać własnych Treści w naszym Serwisie. Przekazując swoje Treści, Użytkownik potwierdza i gwarantuje, że:  
  1.       (autentyczność) są autentyczne, a Użytkownik jest posiadaczem wszelkich praw autorskich;
  2.      (nienaruszalność) żadne ich elementy nie mają charakteru obscenicznego, zniesławiającego, obraźliwego i nie naruszają niczyich praw wykonawcy, praw własności, autorskich praw osobistych ani majątkowych, prawa do prywatności, prawa do komercyjnego wizerunku publikacji czy innych praw osób trzecich;
  3.       (brak ograniczeń i płatności) mamy prawo używać, transmitować bądź w jakikolwiek inny sposób wykorzystywać Treści przekazywane przez Użytkownika oraz wykonywać prawa udzielone zgodnie z powyższym, bez żadnych ograniczeń czy opłat na rzecz użytkownika bądź wszelkich osób trzecich. Użytkownik niniejszym zrzeka się wszelkich autorskich praw osobistych w stosunku do przekazywanych Treści;
  4.      (osoby trzecie) Użytkownik uzyskał w stosunku do przekazywanych nam materiałów wszelkie niezbędne zgody i pozwolenia wszelkich osób uprawnionych bądź zobowiązanych do udzielenia tego rodzaju pozwoleń oraz na ich wykorzystywanie przez nas, a same materiały ani ich powielanie przez nas nie będzie naruszać praw osób trzecich.
 4.         Odszkodowanie - Użytkownik zobowiązuje się zapewnić nam niezwłocznie na nasze żądanie odszkodowanie w zakresie wszelkich roszczeń, odpowiedzialności, szkód, kosztów i wydatków, w tym kosztów sądowych i reprezentacji prawnej, wynikających z naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu bądź wszelkiej innej odpowiedzialności wynikającej z użytkowania przezeń Serwisu.
 5.         Rozwiązanie umowy - Zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania z użytkownikiem umowy w zakresie użytkowania Serwisu, jeśli uznamy, że naruszył on niniejszy Regulamin bądź pod jakimkolwiek innym względem dopuścił się naruszenia obowiązujących przepisów prawa w związku z korzystaniem z Serwisu.
 6.         Nieważność - Gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu okazało się niezgodne z prawem, nieważne lub pod jakimkolwiek innym względem niewykonalne zgodnie z przepisami prawa stanu lub kraju, na terytorium którego niniejsze zasady i warunki mają obowiązywać, wówczas w zakresie, w jakim oraz na terytorium, gdzie takowe postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, takowe postanowienie zostanie usunięte, a wszelkie inne postanowienia pozostaną w mocy, wiążące i wykonalne.
 7.         Prawo właściwe - Prawem właściwym dla niniejszych zasad i warunków, według którego należy je interpretować jest prawo polskie. Sądami właściwymi dla rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z tychże zasad i warunków są sądy w Polsce.
 8.         Brak akceptacji - Jeżeli użytkownik nie akceptuje w pełni niniejszego Regulaminu, nie może korzystać z Regulaminu i winien natychmiast zaprzestać korzystania z niego.
 9.         Ochrona Danych Osobowych – Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z Serwisem są zawarte w Polityce Prywatności