Pogoji uporabe

Splošni pogoji za uporabo storitev dostopnih na spletni strani natgeotv.com/si in za uporabo storitev v mobilnih aplikacijah in aplikacijah za druge naprave

Ta dokument vsebuje splošne pogoje za uporabo storitev, ki jih Fox Networks Group Bulgaria nudi na spletni strani natgeotv.com/si in določa razmerje med Fox Networks Group  Bulgaria in uporabniki storitev, ki so dostopne na spletni strani natgeotv.com/si, v mobilnih aplikacijah in aplikacijah za druge naprave.

 1. Definicije:

V veljavnih splošnih pogojih imajo definicije in izrazi naslednji pomen:

Uporabnik - oseba, stara 16 let ali več, ki uporablja storitve, ki so dostopne na spletni strani, v mobilnih aplikacijah in aplikacijah za druge naprave

Dobavitelj - Fox Networks Group Bulgaria

Storitve - vsak dostop do informacije preko spletne strani, mobilnih aplikacij ali aplikacij za druge naprave

Spletna stran - spletna stran natgeotv.com/si

Veljavni splošni pogoji so dostopni na spletni strani, v mobilnih aplikacijah in v aplikacijah za druge naprave. Z uporabo storitev uporabnik sprejme veljavne splošne pogoje in vse morebitne naknadne spremembe. Samo osebe, ki so stare 16 let in več, imajo pravico uporabljati storitve, ki so na voljo na spletni strani, v mobilnih aplikacijah in aplikacijah za druge naprave.

Dobavitelj si pridržuje pravico do spremembe splošnih pogojev kadarkoli in v tem primeru o tem obvesti uporabnika, ko ta prvič uporablja storitve.   

 1. Predmet

Fox Networks Group Bulgaria uporabnikom omogoča dostop do vsebin objavljenih na spletni strani in uporabo Storitev dostopnih preko spleta.

 1. Pravice in obveznosti uporabnika

Uporabnik ima pravico do uporabe storitev.

Uporabnik ima pravico objavljati na spletni strani, preko mobilnih aplikacij ali aplikacij za druge naprave.

Uporabnik ima pravico objaviti vsebino, ki je zaščitena s pravicami intelektualne lastnine le, če je nosilec teh pravic ali pa so mu bile podeljene primerne pravice uporabljati takšno vsebino.  

Uporabnik se zavezuje, da ne bo uporabil, prilagodil, spremenil in razmnoževal vsebine, ki je zaščitena s pravicami intelektualne lastnine in dostopna preko spletne strani, mobilnih aplikacij ali aplikacij za druge naprave, razen za osebne ali nepridobitne namene.

Uporabnik se zavezuje, da bo storitve uporabljal na način, ki ne bo kršil pravic in pravnih interesov tretjih oseb.

Uporabnik se zavezuje, da ne bo uporabljal storitev na način, ki bi omejeval ali preprečeval uporabo storitev tretjim osebam.

Uporabnik se zavezuje, da med uporabo storitev vključno z objavo vsebin, ne bo tretjim osebam dajal na razpolago:

 •         informacij, ki so v nasprotju z zakonom, moralnimi pravili in dobrimi običaji,
 •         informacij in gradiva, ki žalijo čast in dostojanstvo tretjih oseb,
 •         pretečega, neprimernega in ponižujočega gradiva,
 •         pornografskega gradiva,
 •         informacij in gradiva, ki ogrožajo pravice tretjih oseb, vključno z, a ne omejeno na avtorske pravice ali
 •         gradiva, ki vsebuje zaupne podatke.

Uporabnik se zavezuje, da ne bo objavljal vulgarnih, seksističnih, rasističnih ali kakršnihkoli ponižujočih mnenj.

 1. Omejitev odgovornosti

Dobavitelj ni odgovoren za verodostojnost, popolnost in aktualnost informacij, dostopnih na spletnih straneh, mobilnih aplikacijah in aplikacijah za druge naprave ter za izpolnitev pričakovanj uporabnikov glede kakovosti in primernosti informacij za uporabo v določene namene.

Dobavitelj ne zagotavlja kakovosti omogočenih storitev in ni odgovoren v primeru, da le-te niso zagotovljene.

Dobavitelj ni odgovoren za škodo, povzročeno uporabniku, ki je nastala zaradi uporabe ali onemogočene uporabe informacij na spletni strani, v mobilnih aplikacijah in aplikacijah za druge naprave.

Dobavitelj ni odgovoren za škodo, povzročeno uporabniku, ki je nastala zaradi zaustavitve, prekinitve ali spremembe storitev. 

Dobavitelj ni odgovoren za škodo, povzročeno uporabniku, ki je nastala zaradi delovanja tretjih oseb, vključno z nereguliranim dostopom in namestitvijo virusov.

Dobavitelj ni odgovoren za podatke na spletnih straneh, ki so uporabniku dostopni preko elektronskih povezav objavljenih na spletni strani, v mobilnih aplikacijah ali aplikacijah za druge naprave, oglasno gradivo in oglase, za kakovost ali vsebino storitev, ki so dostopne na ali preko dela spletne strani, mobilnih aplikacij ali aplikacij za druge naprave, ter za splošen dostop do spletnih strani tretjih oseb ali gradiva, do katerega so uporabniki dobili dostop preko spletne strani, mobilnih aplikacij ali aplikacij za druge naprave.     

Dobavitelj ni odgovoren za škodo, povzročeno uporabniku, ki je nastala zaradi razmerja med uporabnikom in tretjimi osebami zaradi takšnega podatka, izdelka ali storitve.

 1. Pravice intelektualne lastnine

Z uporabo storitev na spletni strani, v mobilnih aplikacijah ali aplikacijah za druge naprave uporabnik dobi dostop do gradiva, ki je zaščiteno s pravicami intelektualne lastnine, katerih nosilec je dobavitelj. Uporabnik nima pravice uporabe ali razmnoževanja gradiva, ki je zaščiteno s pravicami intelektualne lastnine in dostopno na spletni strani, mobilnih aplikacijah ali aplikacijah za druge naprave, razen za uporabo v osebne in nepridobitne namene.

Vse informacije in vsebine, ki so zaščitene s pravicami intelektualne lastnine in objavljene na spletni strani, v mobilnih aplikacijah ali aplikacija za druge naprave, so predmet zaščite po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah in drugi veljavni zakonodaji. Nepooblaščena uporaba predstavlja kršitev veljavne zakonodaje in je predmet civilne, upravne in kazenske odgovornosti v skladu z veljavno zakonodajo.

 1. Objavljanje vsebin

Z objavo vsebine na spletni strani, preko mobilnih aplikacij ali aplikacij za druge naprave, ki vključuje besedilo, slikovno gradivo, video in zvok ("vsebina") uporabnik daje dobavitelju, ne da bi dobavitelj bil dolžan plačati kakršnokoli nadomestilo, pravice neomejene uporabe vsebine in druge pravice v skladu z veljavno zakonodajo, vključno z, a ne omejeno na, pravice uporabe, razmnoževanje, spreminjanja, prilagajanja, objave, prevajanje, izdelave daljše vsebine, razpečevanja, izvajanja, prenašanja, ter drugih pravic avtorja in/ali producenta, katerih predmet je vsebina na svetovni ravni, in ki so na voljo v v določenem trenutku ali kasneje v zakonsko določenem obdobju. Če dobavitelju ne želite podeliti navedenih pravic, prosimo ne objavljajte vsebine na spletni strani, preko mobilnih aplikacij ali aplikacij za druge naprave. Z objavo vsebine na spletni strani, preko mobilnih aplikacij ali aplikacij za druge naprave uporabnik zagotavlja:

 •         (izvirnost) - vsebina je izvirna in uporabnik je nosilec avtorskih pravic;
 •         (neobstoj kršitev zakona) - vsebina ni nedostojna, opravljiva, žaljiva in ne krši pravic izvajalca, lastninskih pravic, moralnih pravic, avtorskih pravic, pravic do osebne integritete, pravic do objave in vseh drugih pravic tretjih oseb;
 •         (omejitve in nadomestila) – dobavitelj lahko razmnožuje, predvaja in na kakršenkoli način uporablja vsebino in pravice, ki jih uporabnik z objavo in s sprejetjem teh pogojev uporabe prenesel brez omejitev in brez obveznosti plačila kakršnegakoli nadomestila uporabniku ali tretjim osebam;
 •         (tretje osebe) - uporabnik, ki je objavil vsebino, je dobil vsa potrebna soglasja za prenos vsebin (podatkov) od oseb, ki so prispevale k njihovi izdelavi, dobaviteljeva uporaba vsebine pa ne bo pomenila kršitve pravic tretjih oseb.
 1. Povračilo škode

Uporabnik se zavezuje, da bo povrnil vso morebitno škodo dobavitelju, vključno s stroški, ki bi nastala kot posledica uporabe storitev na način, ki bi pomenil kršitev zakonodaje ali veljavnih pogojev uporabe.

V primeru, da uporabnik s svojim ravnanjem krši zakonodajo ali veljavne pogoje uporabe, ima dobavitelj uporabniku pravico onemogočiti dostop do storitev.

 1. Neveljavnost

Neveljavnost posameznega določila teh pogojev uporabe zaradi neskladja z veljavno zakonodajo, ne povzroči neveljavnosti celotnih pogojev uporabe.

 1. Pravni postopek

Veljavni pogoji uporabe se uporabljajo in razlagajo v skladu z veljavno zakonodajo. Morebitni spori se rešujejo na pristojnih sodiščih.